Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedel

Utvärdering av demensläkemedel

 • En första utvärdering bör göras 6-12 månader efter insatt behandling
 • Därefter rekommenderas årliga återkommande bedömningar.
 • Utvärderingen baseras på sammanvägning av flera olika faktorer såsom kognition, praktiskfunktion ( ADL) samt en mer global bedömning innefattande alerthet och även eventuell förekomst av BPSD.
 • MMT bör ingå i årlig uppföljning, men enbart poängförändring på MMT är vanligen inte tillräckligt för att avgöra eventuell behandlingseffekt.
 • Med tanke på sjukdomens progressiva karaktär kan ett avstannande av en tidigare progredierande försämring vanligen uppfattas som positiv effekt av insatt behandling.

Utsättande av demensläkemedel

 • Patient och närstående bör känna till att behandlingen omprövas årligen
 • Om utvärdering talar för avsaknad av behandlingseffekt bör utsättningsförsök göras.
 • Eventuellt utsättningsförsök bör utvärderas och om kvarstående försämring uppträder bör återinsättning övervägas, i sådana fall helst inom 3-4 veckor.
 • Utsättningsförsök bör även övervägas om demenssjukdomen framskridit så långt att behandlingen inte anses ge patienten någon ökad livskvalitet.
 • Utsättningsförsök bör alltid genomföras i samråd med pts anhöriga
 • Förändrad läkemedelsterapi bör göras då patientens somatiska, psykiska och sociala situation är stabil (tex inte i samband med flytt till kommunalt boende) då det annars är svårt att utvärdera.
 • Demenspatienter bör erbjudas en årlig allmän läkemedelsgenomgång.

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv