Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Parkinsonism

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid misstanke om Parkinsons sjukdom eller vid parkinsonism där specialistbedömning önskas (se nedan) bör remittering för fastställande av diagnos och behandling ske till regionens specialistmottagningar för parkinsonpatienter. Observera! patienterna ska remitteras utan att parkinsonmedicin blivit insatt:

  • för yngre patienter, under 65 år ålder, till neurologmottagningen vid medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov.
  • för patienter över 65 år till någon av de geriatriska mottagningarna i regionen, det vill säga, vid den medicingeriatriska kliniken i Värnamo respektive Eksjö eller Parkinsonmottagningen vid Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. I de fall där behandling och uppföljning ska ske som en del av ett helhetsomhändertagande bör detta ske i samråd med primärvården (offentlig eller privat) och företrädare för de kommunala vårdgivarna=äldreboenden.
  • Sköra, äldre patienter på särskilt boende med etablerad kontakt med sin allmänläkare kan, om så önskas, handläggas därifrån. Gärna via telefonkontakt med parkinsonsköterska/parkinsonläkare på närmaste ort.

Remiss bör innehålla följande information:

  • Anamnes och ett status där misstanken synliggörs.
  • Resultat av eventuellt redan genomförda undersökningar (datortomografi / MR hjärna).
  • Vilken information som delgetts patient och anhöriga.

Vid frågor– kontakta gärna sjuksköterska på lokal parkinsonmottagning

Telefonnummer till sjuksköterska Parkinsonmottagning i Eksjö, Jönköping och Värnamo (begränsad behörighet, nytt fönster)

Diagnostik och utredning

Ingen biologisk markör eller neuroradiologisk undersökning ger entydig diagnos, utan sjukdomen måste diagnostiseras utifrån en samlad klinisk bedömning. Vid Parkinsons sjukdom (PS) krävs för diagnos obligat närvaro av förlångsamning (hypokinesi/bradykinesi) samt minst ett av följande symtom: rigiditet, vilotremor eller postural instabilitet. Sjukdomen skall initialt vara asymmetrisk, det vill säga att den ena sidan är mer affekterad än den andra.

Differentialdiagnoser vid parkinsonism

Se vidare SWEMODIS- Parkinsonguiden (nytt fönster)

Behandling

Farmakologisk behandling:

Läkemedelsbehandlingen bör som regel skötas av specialist med särskild erfarenhet. Se vidare SWEMODIS - Parkinsonguiden (nytt fönster) som också följer rekommendationerna från Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom

De avancerade behandlingsformerna vid Mb Parkinson utgörs av DBS ( Deep Brain Stimulation), Apomorfinpump respektive duodopapump.

Dessa behandlingar kommer ifråga när patientens sjukdom progredierat till ett stadium av oberäkneliga fluktuationer trots optimerad peroral läkemedelsbehandling. Ställningstagande och beslut till avancerad behandling sker i samråd mellan regionens parkinsonmottagningar och universitetssjukhusets multiprofessionella team. Överflödig text i FaktadokumentFör support av dessa avancerade behandlingar finns också särskilda serviceföretag med specialistsjuksköterskor. Ansvariga läkare på resp. parkinsonmottagning ansvarar för att i datajournalen ange kontaktnuimmer, typ av avancerad behandling och under rubriken ”vid behovsordination” också upprätta en reservläkemedelslista vid pumphaveri.

Sjukskrivning

Sjukskrivning i behandlande syfte

Generellt är motorikstörningssjukdomar, oavsett ICD- diagnos ,mycket heterogena i sina uttryck, då såväl motoriska som icke motoriska symptom kan vara olika framträdande hos olika drabbade individer. Med sjukdomstidens längd ökar riskerna för kognitiv dysfunktion, annan samsjuklighet och några specificerade riktlinjer kan inte anges.

Uppföljning

Riktlinjer för uppföljning vid Parkinsons sjukdom

Omvårdnad

Omvårdnad - behandlingsriktlinjer

Rehabilitering

Parkinsonism karakteriseras av en varierande symtombild, behandling inkl rehabilitering måste därför individanpassas utifrån aktuellt behov.
Genom hela sjukdomsförloppet är den övergripande målsättningen att optimera livskvalitén.

Regelbunden fysisk aktivitet/träning är viktig. Rehabiliteringens syfte är att stödja personen till kunskap och insikt om sjukdomen, att hjälpa denne att ta ansvar för sin livssituation och att hitta strategier att leva med sin sjukdom.

Teamsamverkan är fördelaktigt för personer med Parkinsonism. Ett fullständigt Parkinsonteam består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped och dietist. Det är viktigt att de som ingår i teamet har betydande erfarenhet av sjukdomen. Teamets sammansättning och arbetsfördelning utgår från den enskilda personens behov och kan därmed variera över tid.

Arbete pågår i rehabiliteringsprocessen för att utveckla tillämpning av de nya nationella riktlinjerna.

Fastställt: 2013-03-25

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp geriatrik och primärvård

Ansvarig grupp: Geriatrik

Granskat av grupp: Geriatrik

Kontaktperson för innehåll:

Örjan Skogar, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

Lena Sandahl, Sjukgymnast, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Dzenata Brandic, Chefsjuksköterska, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Anna Budzianowska, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Örjan Skogar, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Medicinsk vård

David Karlsson, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Sibylla Jämting, Ledamot nämnd styr, Regionstyrelsen

Uppdaterad: 2018-08-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv