Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Farmakologisk behandling vid Parkinsons sjukdom

Farmakologisk behandling:

Läkemedelsbehandlingen bör som regel skötas av specialist med särskild erfarenhet.

Följande läkemedelsgrupper kan vara aktuella:

  • levodopa
  • dopaminagonister
  • MAO-B hämmare
  • entacapone / tolcapone

Avancerad terapi i senare sjukdomsstadier:

  • apomorfin penna resp. apomorfinpump
  • duodopa ( infusion av levodopa via jejunum )
  • DBS! Deep Brain Stimulation.

Levodopa är fortfarande basbehandlingen och det mest potenta läkemedlet vid Parkinsons sjukdom, fa hos äldre patienter. Men den så kallade antiparkinson-effekten av levodopa är beroende av att de återstående dopaminerga neuronen kan syntetisera och lagra dopaminet i tillräcklig mängd, samt i vilken utsträckning det finns ett fungerande efterföljande dopaminsystem i signalsubstanskedjan.  Levodopa har kvar sin antiparkinson-effekt under hela sjukdomsförloppet men blir efter hand  mer svårstyrd, det terapeutiska fönstret blir mindre.

Inget läkemedel har kunnat bevisas vara neuroprotektivt in vivo. Introduktionen av levodopa under slutet av 1960-talet innebar minskad morbiditet och mortalitet, men det är ett känt faktum att höga doser och den stötvisa administreringen som peroral läkemedelsbehandling innebär förr eller senare leder till dyskinesier (ofrivilliga rörelser). Tidigare selegilin och numera i större utsträckning rasagilin används ibland som första preparat för att förskjuta introduktionen av levodopa och därigenom förebygga komplikationer. Rasagilin har också visat sig ha god effekt vid tidig sjukdom oavsett insjuknandeålder  men är på grund av merkostnaden mot selegilin enbart rabatterad vid komplikationsfas. Rasagilin har därvid uppvisat minskad sk off-tid. Flera studier visar att patienter som behandlas med dopaminagonister som första preparat får färre motoriska komplikationer. Vid behandling med COMT-hämmare erhålles genom enzymhämning en förlängd duration av varje given levodopados och effekten beräknas till ca + 20 - 30% av motsvarande levodopados.

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv