Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Samordnad individuell plan

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen eller landstinget ta initiativ till att upprätta en individuell plan.Detta förutsätter samtycke från den enskilde. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska, i de fall det är lämpligt och möjligt för brukaren att delta, upprättas tillsammans med denne. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska framfå:

  • vilka insatser som behövs
  • vilka insatser respektive huvudman ska svara för
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget
  • vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen

Ovanstående beskrivs i 3 f § HSL och i 2 kap, 7 § SoL .

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, 3§, ska landstinget och kommunen gemensamt utarbeta rutiner för samordningen av insatser för enskilda enligt 1§ i föreskrifterna.

Mer information

Detta är en fördjupning till Cerebral Pares (CP)

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv