Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vanliga symtom, behandling/uppföljning vid cerebral pares

 1. Perceptionsstörning är vanligt förekommande och kan orsaka stora svårigheter i vardagen. Även om synen är god, kan nedsatt förmåga att tolka sensorik föreligga och ge upphov till bristfällig verklighetsuppfattning.
 2. Undervikt på grund av ätproblem eller högt energibehov är vanligt. Det är viktigt att nutritionsbehandling erbjuds i ett tidigt skede för att motverka malnutrition (undernutrition).
  Nutrition som medicinsk behandling, Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster)
 3. Ökad förekomst av kognitiva funktionsnedsättningar föreligger.
 4. Prevalensen av epilepsi är betydligt högre hos personer med CP, upp till 40%. Det är stora individuella variationer vad gäller anfallsfrekvens och effekt av behandling.
  Fakta dokument Epilepsi hos vuxna
 5. 5% av personerna med CP har shuntbehandling pga hydrocefalus. Närvaro av shunt ska noteras som observandum i Cosmic gemensamma dokument. Fråga patient och/eller nätverk om eventuella förändringar, som kan tyda på shuntdysfunktion (huvudvärk, balanssvårigheter, inkontinens, infektionssymptom, sänkt vakenhet).
 6. Personer med CP har ofta försämrade kardiovaskulära funktioner (syreupptag, hjärtrytm/puls, mjölksyra/laktat i blodet).
 7. Predisposition för lungproblem. Nedsatt rörlighet i kombination med eventuell ryggdeformiteter kan förvärra redan nedsatt respirationsfunktion. Gastroesofogial reflux är vanligt och medför ökad risk för aspiration. Slemproblem, nedsatt svalgfunktion och en reducerad hostfunktion disponerar för lungkomplikationer. Återkommande nedre luftvägsinfektioner bör föranleda utredning.
 8. Ökad förekomst av sväljningssvårigheter. Distriktsläkare skriver remiss till dysfagiteamet på ÖNH-kliniken för utredning.
 9. Miktionsstörningar med inkontinens kan förekomma. Otillräcklig tömning, resurin och eventuell uretrareflux kan förekomma. Hos äldre kan blåsan bli irriterad och vattenkastningsmönstret frekvent och oregelbundet. Miktionsstörning kan också vara resultat av medicinbiverkan.
 10. Tarmfunktionsrubbning främst då obstipation p.g.a. onormal tarmmotilitet, imobilisering eller inadekvat näringsintag. Fråga om avföringsvanor.
 11. Spasticitet med led- och muskelpåverkan som följd är vanlig. Kan medicinskt behandlas med botulinumtoxininjektioner och/eller Baklofen oralt eller via intratekal Ballofenpump. Spasticiteten kan i många fall även behandlas sjukgymnastiskt. En renodlad spasticitetsmottagning finns för närvarande inte i Region Jönköpings län. Möjlighet till specialistvårdremiss till Linköpings spasticitetsmottagning finns dock. Vid problem som orsakas av spasticitet rekommenderas remiss till specialist (ortoped, neurolog, specialist i rehabiliteringsmedicin på vuxenhabiliteringen).
 12. Kraftiga muskeloskeletala felställningar som orsakar problem i vardagen eller smärta föranleder ställningstagande till operation. Remiss till ortopedklinik.
 13. Synnedsättning är vanligt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Cerebral Pares (CP)

Uppdaterad: 2021-03-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv