Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Habilitering och hjälpmedel - vem gör vad

Nytt behov av hjälpmedel

Vid nytt eller förändrat behov av hjälpmedel kontaktas relevant förskrivare för aktuellt behov. Se information om vilken profession som har förskrivningsrätt för respektive produktgrupp. Hjälpmedel, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av hjälpmedel för personlig vård, förflyttning, utrustning av bostäder samt hjälpmedel för kognitivt stöd och varseblivning enligt gällande regelverk. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform.

För att uppnå välfungerande vårdkedjor i övergången mellan olika vårdgivare, ska förskrivningsprocessen av hjälpmedel utgå ifrån att förskrivningen sker i samverkan utifrån värdegrunden. I de fall förskrivning sker av annan än kostnadsansvarig ska samverkan och överrapportering ske. Vid överrapportering övergår uppföljningsansvaret till kostnadsansvarig, om inget annat överenskommits. Vid långvarig vårdkontakt med habiliteringen skall istället kontinuerlig avstämning ske med kommunen.

Habiliteringen ansvarar för hela förskrivningsprocessen då patienten har en pågående vårdkontakt. Om patienten även har en etablerad kontakt inom kommunen sker förskrivningen där det är mest lämpligt. Kommunen övertar ansvaret för uppföljning av hjälpmedel då vårdkontakten avslutas eller då det är lämpligt. Ett utvecklingsarbete pågår inom habiliteringen vilket innebär att revidering kan bli aktuell.

I vissa fall är hjälpmedelsbehovet mycket komplext. Det krävs då ofta omfattande samarbete mellan olika professioner. I dessa fall kontaktas lämpligen förskrivare inom vuxenhabiliteringen som har möjlighet att erbjuda en period av mer omfattande bedömning, utprovning, förskrivning och uppföljning.

Vid vissa tillfällen krävs en relativt snabb handläggning av ett hastigt uppkommet behov. Då kontaktas lämpligen förskrivare inom kommunen.

Hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen kan kontaktas för rådgivning om enskilda patientärenden samt stöd och medverkan vid utprovningar.

Reparation av hjälpmedel

Om ett hjälpmedel behöver repareras, kan brukaren eller annan person kontakta hjälpmedelscentralen, för att få problemet åtgärdat.
Hjälpmedelscentralen, kundservice, adress och telefon, För vårdgivare, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-04-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv