Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Provtagning vid misstänkt järnbrist

Provtagning

Järnbrist kan ge diffusa symtom som exempelvis trötthet och yrsel. Först vid grav järnbrist reagerar kroppen med anemi.

Ferritin speglar kroppens innehålla av järn i depåer.
Låga nivåer innebär järnbrist. Normala och förhöjda nivåer kan förekomma även om patienten har järnbrist vid samtidig leverskada eller kronisk inflammation.

Transferrinreceptor ökar i koncentration så snart reell järnbrist föreligger. Stiger även vid hemolys. Stiger även om leverskada eller kronisk inflammation föreligger och ger i dessa fall bättre information är ferritin. Prover kostar dubbelt så mycket som ferritinprovet.

f-S-Fe och S-transferrin är behäftat med flera felkäller och tolkningen av provsvaren bör göras med försiktighet. Ska proverna tas bör det göras samtidigt.

f-S-Fe som ensamt prov kan tas för att avgöra om resorption av peroralt givet Fe2+ sker men har annars knappast något värde.

Mer information

Detta är en fördjupning till Anemi

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv