Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ventrombos och lungemboli

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Utredning av patienter med misstanke på ventrombos kan ske såväl i primärvården som i specialistvården (söker patienten primärvården förutsätts utredning ske via denna vårdnivå). Vid klinisk misstanke bör patienten bedömas akut av läkare.  Vid verifierad diagnos remitteras patienten för insättning av behandling till specialistsjukvården. Fortsatt behandling samt ev. utredning av bakomliggande sjukdom kan ske i primärvården. Beslut om när behandlingen ska avslutas bör ske redan vid insättning av behandling. Vid okomplicerad DVT (förstagångs-DVT nedom inguinalligamentet) sker ingen planerad uppföljning utan patienten får själv kontakta i första hand sin vårdcentral vid utebliven restitution. Eventuell koagulationsutredning kan göras innan insättning av behandling hos specialisten. Eventuell släktutredning kan göras såväl i primärvården som på specialistkliniken.

Vid misstanke på lungemboli bör patienten remitteras akut till specialistvården.

Diagnostik och utredning

Klinisk diagnostik av såväl ventrombos som lungemboli är svår. På basis av kända faktorer om patienten kan man med hjälp av Wells score bedöma om låg eller hög klinisk sannolikhet för tromboembolisjukdom föreligger:

Om låg klinisk sannolikhet föreligger bör man ta ett akut D-dimer prov (antingen P-D-dimer eller P-D-dimer snabbtest kan användas) och om detta är negativt, kan utredningen avslutas. Vid hög klinisk sannolikhet och/eller positivt D-dimerprov, måste patienten utredas vidare enligt nedanstående. Patienter med P-piller, östrogen, graviditet eller post partum upp till 8 veckor bör alltid behandlas som högriskpatienter.

Diagnostikt val vid samtliga Radiologiska enheter i länet är nu ultraljud. Ring först Radiologavdelningen Ryhov: 224 21, Höglandssjukhuset: 352 41, Värnamo: 989 48. När det gäller ultraljud av ben, frågeställning DVT ring 47620 (Värnamo). Lungemboli 48948 (Värnamo) och skicka sen remissen i ROS. Man kan överenskomma om att patienten i vissa fall kan vänta i hemmet och bli kontaktad av Radiologiska avdelningen (Viktigt att aktuellt telefonnummer till patienten finns angivet på remissen!).

Finns misstanke på lungemboli eller massiv trombotisering upp mot ljumsken eller om andra komplicerande omständigheter föreligger ( exempelvis svår samsjuklighet) , ska patienten skickas direkt till medicinakuten.

Vid fynd av djup ventrombos eller osäkerhet hänvisas patienten direkt från Radiologen till Medicinakuten. Vid negativt utfall skickas patienten hem och svar skickas till inremmitterande.

Prevention

Riskbedömning i samband med immobilisering och hormonbehandling måste alltid göras.

Behandling

Vid djup ventrombos och lungemboli ges behandling antingen med LMH (lågmolykulärt heparin) och warfarin eller med NOAK. LMH-behandling bör pågå i minst 5 dagar och utsätts när INR-värdet når terapeutisk nivå, 2-3. Vid lungemboli kan även komma ifråga trombolys och/eller heparindropp i utvalda fall beroende på svårighetsgrad.

Riktlinjerna vad gäller behandlingstid för warfarin/NOAK: 3 månader för DVT nedom knät, 6 månader för DVT ovan knät. Vissa övriga ventromboser upp till 12 månader. Lungemboli 6–12 månader eller längre.

Se vidare Antikoagulantia

Behandling med kompressionsstrumpa klass II i akutskedet är oftast bra. Vidare kan det rekommenderas under  minst 6 mån främst vid proximal trombos eller distala tromboser med kvarstående symtom. Speciellt gäller detta i "risksituationer "som tex vid långa resor med bil, tåg, buss och flyg eller vid stående tex vid en utställningsmonter Längre tids behandling kan vara aktuellt vid kvarstående svullnad eller tecken på posttrombotiska besvär.

Sjukskrivning

Sjukskrivning vid perifera kärlsjukdomar, Försäkringsmedicinskt beslutstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Återbesök tidigt under behandlingen av behandlande klinik, med samtidigt beslut om ytterligare utredning ska göras. Vid okomplicerad DVT (förstagångs-DVT nedom inguinalligamentet) sker ingen planerad uppföljning utan patienten får själv kontakta i första hand sin vårdcentral vid utebliven restitution.

Kvalitetsindikatorer

Andel patienter med bentrombos som inom en månad erhållit kompressionsstrumpa klass II.

Fastställt: 2009-06-01

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hematologi och primärvård

Ansvarig grupp: Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv