Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Epidemiologi

Influensa är en smittsam, virusorsakad luftvägsinfektion som i typiska fall ger upphov till sjukdomskänsla, feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och torrhosta. Sjukdomen ses i Sverige nästan uteslutande under vinterhalvåret. Fall av influensa förekommer varje år, ibland sparsamt, ibland i form av större epidemier, mer sällan som del i en världsomfattande utbredning, s.k. pandemi. Det är inte ovanligt att två–tio procent av befolkningen insjuknar i influensa under perioden december–april. I samband med större epidemier kan mer än var femte individ drabbas. Pandemierna har ofta fått benämningar från de länder eller regioner där de upptäckts först, som spanska sjukan, ryska snuvan, asiaten och Hongkong-influensan.

Pandemin 2009 orsakades av uppkomsten av ett nytt influensavirus, av typen A(H1N1) mot vilket de flesta bedömdes sakna immunitet. Viruset uppvisade en epidemiologi skild från säsonginfluensa då influensa A(H1N1) 2009 påverkade yngre personer i större utsträckning än säsongsinfluensa. I Sverige vaccinerades hela befolkningen under den säsongen.

Influensaviruset  finns hos den sjuka i svalget och sprids till andra främst som fin, luftburen droppsmitta genom hostningar och nysningar, men även genom kontaktsmitta via framför allt händer. Smittsamheten är mycket stor.

Mer information

Detta är en fördjupning till
Vaccination mot influensa

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv