Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Cystit hos kvinnor äldre än 16 år

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvård: Utredning och behandling av merparten patienter.
Indikationer för remiss till gynekolog/urolog: Recidiverande uvi och misstanke på blåsstenar, uttalat framfall, miktionsrubbningar.  

Diagnostik och utredning

Vid typiska, nytillkomna symtom (sveda, täta trängningar, frekventa miktioner) hos icke gravid kvinna krävs oftast ingen ytterligare diagnostik.

Använd ett standardiserat formulär för anamnes via telefon eller sköterskemottagning.
Formulär, Cystit för kvinnor över 16 år

Provtagning via sköterska vid "förstagångs-cystit", vid recidiverande cystiter (minst 2 infektioner det senaste halvåret eller minst 3 det senaste året), när patienten inte blir bättre efter 3 dagar eller inte är helt bra efter 7 dagar. Då bör u-sticka och urinodling göras och klamydiatest och/eller gynekologisk undersökning övervägas.

Hos gravida skall urinodling alltid tas före och efter avslutad behandling.

Läkarbesök om feber >38°, gynekologiska symtom, recidiverande cystiter eller graviditet (gravida sköts i första hand via MVC).

Vid recidiverande uvi hos äldre bör gynekologisk undersökning utföras. Behandling med lokalt östrogen kan minska symtom och infektionsfrekvens. Blåsstenar kan misstänkas vid upprepat fynd av stenbildande bakterier, t.ex. proteus vid odling.

Makroskopisk hematuri kräver särskilt övervägande.

Prevention

Risken för recidiverande cystiter ökar hos yngre kvinnor vid användning av P-skum eller kondom med spermiedödande medel. Vanliga orsaker hos äldre är östrogenbrist (kan både ge mer symtom och tätare infektioner), framfall och blåsstenar. Blåsstenar kan misstänkas vid upprepat fynd av proteus vid odling.
Vårdrelaterade urinvägsinfektioner, Säker vård - alla gånger

Behandling

Akut cystit är i de allra flesta fall ofarligt och behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symtom. Utan behandling blir ca 30% av patienterna symptomfria efter en vecka och med behandling ca 85%.

Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat. Trimetoprim bör på grund av ökad resistens hos E.coli (cirka 15%) bara användas om pivmecillinam eller nitrofurantoin är olämpliga.

För att undvika resistensutveckling mot viktiga antibiotika som cefalosporiner och kinoloner rekommenderas dessa inte som förstahandsval. Fluorokinoloner bör även undvikas vid cystit p.g.a mycket långsam nedbrytning i miljön.

Dosering

  • Pivmecillinam 200 mg 1x3 i 5 dagar alt. 2x2 i 3 dagar
  • Nitrofurantoin 50 mg 1x3 i 5 dagar
  • Trimetoprim 160 mg 1x2 i 3 dagar

Behandlingstid

Pivmecillinam och nitrofurantoin normalt 5 dygn. Pivmecillinam i tre dygn kan rekommenderas för kvinnor <50 år med sporadisk cystit, medan äldre kvinnor bör behandlas i fem till sju dygn. Trimetoprim och fluorokinoloner ger terapeutiska urinkoncentrationer i två till tre dygn efter avslutad behandling, vilket innebär att en tredygnskur motsvarar minst fem dygns behandling i urinblåsan.

Vid odlingsverifierade täta recidiverande cystiter kan patienten erbjudas tidigt påbörjad egenbehandling med antibiotika eller reinfektionsprofylax.

Profylax

Vid täta recidiv kan antibiotika ges antingen vid samlag (nitrofurantoin 50 mg eller trimetoprim 100 mg som engångsdos) eller till natten i 6-12 veckor med samma medel och doser (inte trimetoprim vid graviditetsönskan).

Uppföljning

Normalt krävs ingen uppföljning efter cystit. Asymtomatisk bakteriuri skall inte antibiotikabehandlas utom under graviditet.

Kvalitetsindikatorer

  1. Andel kinoloner respektive cefalosporiner. Målvärde < 5%
  2. Andelen av enskilda urinvägsantibiotika. Målvärde: pivmecillinam & nitrofurantoin 40% vardera, trimetoprim 20%
  3. Andel med 5 dagars behandlingstid med nitrofurantoin eller pivmecillinam och 3 dagars behandlingstid med trimetoprim.  Målvärde > 80%

Fastställt: 2008-09-25

Reviderad: 2017-01-02

Giltigt till och med: 2019-01-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Tell, Distriktsläkare, Rosenhälsans vårdcentral Huskvarna, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv