Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Herpes zoster/bältros

Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Jönköpings län.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienterna hanteras främst i primärvården. Herpes zoster ophtalmicus bör remitteras till ögonkliniken och Zoster oticus remitteras till öronkliniken. Vid generaliserad Xoster ska infektionskliniken kontaktas.

Diagnostik och utredning

Klinisk bedömning

Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster (VZ) virus beläget i sensoriska nervgaglier. Insjuknandet förutsätter att man har haft en primär varicellainfektion. Cirka 20% av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger utan att detta behöver tyda på underliggande sjukdom.

Den kliniska bilden är ofta typisk med prodromalsymtom i form av lokala, svåra smärtor några dagar före uppkomsten av spridda eller grupperade blåsor/pustler på rodnad bas, halvsidigt segmentellt. Vid svåra hudförändringar eller spridning med varicella liknande blåsor på kroppen bör man misstänka nedsatt immunförsvar och utredning, inklusive HIV–test bör göras. Observera risken för ögonskador vid zoster ophtalmicus . Samråd akut med ögonkliniken.

I oklara fall kan det någon gång bli aktuellt att påvisa VZ -virus med blåsskrap.
Varicella zoster-virus (VZV), Mikrobiologi provtagningshandbok

Prevention

Ett vaccin mot bältros, Zostavax, finns inregistrerat. Det är utprövat på personer 60 år och äldre och ger en reduktion av risken att få bältros med cirka 50%. Risken för postherpetisk neuralgi reduceras med cirka 65%.

Behandling

Antiviral behandling

 • Hos yngre patienter (<50 år) med okomplicerad zoster finns ingen anledning att ge antiviral behandling, eftersom kvarstående postherpetisk smärta är sällsynt och sjukdomsförloppet kortas obetydligt. Analgetika vid behov.
 • Patienter >50 år bör få antiviral behandling med aciklovir 800 mg x 5 eller valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar. Famciklovir 500 mg x 3 är betydligt dyrare. OBS! dosjustering vid nedsatt njurfunktion framför allt hos äldre! Antiviralbehandling reducerar akut smärta och ger något snabbare utläkning om den påbörjas inom 72 timmar från debut av hudutslag.
 • Antiviralbehandling ska påbörjas inom 72 timmar från debut av hudutslag för att ha någon effekt.
 • Vid komplicerad bältros ges alla patienter antiviral behandling oavsett ålder. Bältros anses komplicerad vid påtagliga prodromalsymtom (smärta, feber), svår akut smärta, spridning utanför dermatomet, vid kranialnervsengegemang (z. ophtalmicus eller oticus) och hos immunsupprimerade patienter

Smärtlindring

 • I första hand med paracetamol som kan kombineras med kodein eller annan svag opioid.
 • Lokal behandling med lidokainkräm (EMLA-omslag)  i några dagar kan användas vid beröringssmärta.
 •  Postherpetisk smärta (smärta > 90 dagar).  Dokumentationen är bäst för amitriptylin och nortriptylin. Gabapentin eller karbamazepin föredras vid neuralgiform smärta, dvs plötslig huggande smärta. TENS är en användbar behandlingsform vid zosterassocierad smärta. För mer information hänvisas till vidare till Fakta Neuropatisk smärta eller Internetmedicin.
  Neuropatisk smärta

Sjukskrivning

Se Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmågan. 
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Sjukskrivning vid herpesinfektioner, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Omvårdnad

 • Att duscha går bra.
 • Vid vätskande blåsor tvätta med alsolsprit och täck blåsorna med förband.
 • Personer som inte haft vattenkoppor kan smittas tills utslagen är intorkade men smitta sker bara via direktkontakt och smittsamhet är betydligt lägre än vid primär vattkoppsinfektion.

Fastställt: 2009-03-25

Reviderad: 2017-06-07

Giltigt till och med: 2019-06-07

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Angela Eckerby, Utvecklingsledare, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Mikael Carlsson, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2019-09-04
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv