Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Multiresistenta bakterier

Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Nyupptäckt MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus), ESBL-CARBA (Carbapenemresistent ESBL) och VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) – alltid remiss till Infektionskliniken som har ansvar för smittspårning och anamnes kring smittkälla för att upptäcka eventuella omgivningsfall.

Vid frågor om behandling hjälper Infektionskliniken till även vid ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase). ESBL ska inte smittskyddsanmälas (registrering sker via Mikrobiologiska lab). 

Diagnostik och utredning

MRSA och VRE är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar.

I öppenvård ska, om fortsatt vårdkontakt är sannolik, alla odlas som vårdats utomlands senaste 6 månaderna. En ökad odlingsfrekvens inför antibiotikabehandling av sår och urinvägsinfektion är önskvärd.

Vid inläggning på sjukhus i Jönköpings län screenas alla med följande riskfaktorer:

 • Hudlesioner, eksem, infekterade och/eller svårläkta sår.
 • Infarter tex. CVK instick med infektionstecken, KAD, stomi, peg, trachealkanyl.
 • Vård utomlands, inneliggande eller polikliniskt, de senaste 6 månaderna.
 • Diarrésjukdom med debut under eller upp till 6 månader efter utlandsvistelse.
 • Nyanländ till Sverige inom senaste 24 månaderna.

Vårdtagare som har upprepade besök/inläggningar odlas vid första inläggningen och sedan 1gång/år eller om nya riskfakorer tillkommit.

För mer information hänvisas till smittskydd/vårdhygiens dokument.
MRB provtagning patienter
MRB provtagning personal och studenter

Prevention

 • Basala hygienrutiner.
 • Vid tidigare bärarskap av MRSA, VRE, och ESBLCarba eller vid riskfaktorer, placeras patienten på enkelrum i väntan på odlingssvar.
 • Vid konstaterad MRSA , ESBLCarba eller VRE vårdas patienten på enkelrum
 • Vid konstaterad ESBL i tarmen utan riskfaktorer eller infektionssymtom kan patienten vårdas tillsammans med andra. Vid ESBL och riskfaktorer/infektionssymtom vårdas patienten på enkelrum.

För mer information hänvisas till smittskydd/vårdhygiens dokument MRB Multiresistenta bakterier Vårdhygieniska rutiner
MRB Multiresistenta bakterier Vårdhygieniska rutiner

Behandling

Bärarskap utan infektion behandlas i regel inte. Vid infektion väljs antibiotika efter resistensbestämning. Kontakta Infektionskliniken vid behov.

Sjukskrivning

Bärarskap av MRB hindrar i regel inte yrkesverksamhet. Vid MRSA i sår/eksem eller vid diarré med MRB är det inte lämpligt att arbeta med livsmedel eller i vård och omsorg. Individuell bedömning görs i samråd med  smittskydd/vårdhygien.

Uppföljning

Uppföljning av MRSA, ESBLCarba och VRE sker via Infektionskliniken. För att bli friskförklarad krävs tre negativa odlingar under ett år.

Vid ESBL sker ingen uppföljning. Avskrivning kan göras av ansvarig läkare se smittskydd/vårdhygiens dokument Avskrivning av bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB)

Vid ny vårdkontakt ska man alltid uppge om man är/varit bärare av MRB.

Åtgärder vid provsvar om multiresistenta bakterier  

Rehabilitering

 • Basala hygienrutiner.
 • Patientens egen handhygien är viktig.
 • För patienter med MRSA, VRE , ESBLCarba eller ESBL med riskfaktorer/infektion som tränar bland andra patienter på sjukhus ska rutinerna anpassas i samråd med smittskydd/ vårdhygien.

Fastställt: 2010-11-24

Reviderad: 2017-01-02

Giltigt till och med: 2019-01-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken Ryhov

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Tell, Distriktsläkare, Rosenhälsans vårdcentral Huskvarna, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Sofia Wetterbrandt, Hygiensjuksköterska, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv