Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hälsoundersökning av migranter, vuxna

Bakgrund

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hälsoundersökningen ska syfta till att få information om personens bakgrund, eventuella symtom och vaccinationsstatus samt till att uppmärksamma personer som är i behov av omedelbar somatisk eller psykisk vård samt att uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat).

Hälsoundersökningen och provtagningsordination för vuxna kan utföras av sjuksköterska.

Uppföljning ska ske hos allmänläkare om provsvar eller hälsosamtal inger misstanke om sjukdom.

OBSERVERA:

 • Förskolebarn (5 år och yngre) skall undersökas på barnläkarmottagning av barnsjuksköterska.
 • Skolbarn (6 år och äldre) skall undersökas på vårdcentral av sjuksköterska med specialistkompetens.
 • Adoptivbarn, oavsett ålder, undersöks på barnläkarmottagning.

Riktlinjer för hälsoundersökning av barn och ungdomar från andra länder  Fakta Barn- och ungdomshälsa

Kallelse

Erbjudandet om hälsoundersökningen bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår.

På intranätet i Region Jönköpings län, finns kallelser för hälsoundersökning på nio olika språk; arabiska, dari, romani, ryska, spanska, thai, tigrinja, somaliska och engelska. För de patienter som inte har något av ovanstående språk som modersmål, skickas kallelsen på engelska.

Erbjudandet om hälsoundersökning ska innehålla följande information:

 • syftet med hälsoundersökningen
 • att hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri
 • att tolk kommer att anlitas vid behov
 • kontaktuppgifter till den vårdgivare som skall göra hälsoundersökningen.

Om ett erbjudande om hälsoundersökning vare sig accepterats eller avböjts, ska en påminnelse om erbjudandet göras. Påminnelsen ska upprepas minst en gång.
Mallar för kallelse, Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster)

Diagnostik och utredning

Samtal

Hälsoundersökningen ska innehålla ett individuellt samtal. Samtalet ska innefatta den undersöktes hälsa med avseende på:

 • tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd
 • psykosocial situation
 • erfarenheter av traumatiska händelser

Samtalet ska även innefatta frågor om den undersöktes vaccinationsstatus, exponering för smittrisker samt de övriga uppgifter som kan behövas ur smittskyddssynpunkt. Frågorna ska ställas med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen på de platser där den undersökte har vistats före ankomsten till Sverige och vid behov kompletteras med provtagning. provtagning.

Adlon-gruppens MIG-projekt har utarbetat en guide om innehåll och kvalitet i hälsoundersökningen, som en vägledning till undersökningen.

Adlongruppens migrationsprojekt (MIG-projektet) (nytt fönster)

Som en del i hälsoundersökningen ska kroppsundersökning och provtagningar göras, baserade på de behov som har framkommit vid det individuella samtalet.

Provtagning

Följande prover skall alltid tas:

Vid eventuella symtom från mage/tarm:

 • Faecesodling
 • Cystor och maskägg

Vid riskfaktor såsom infekterade sår, bölder eller infekterade eksem:

 • Klinisk odling från sår, böld eller eksem.

Överväg MRB-screening för patienter som förväntas behöva inneliggande vård eller ha upprepade sjukhuskontakter. Gravida MRB-screenas inom kvinnohälsovården inför sjukhusvård i samband med förlossning.

Vid fynd av MRB följ nedanstående riktlinjer:

Åtgärder vid provsvar om multiresistenta bakterier, Region Jönköpings län

Vaccination

I samband med besöket skall patientens vaccinationsstatus ses över. Personer som ej blivit grundvaccinerade eller som kommer från länder där man har anledning att misstänka att det allmänna vaccinationsprogrammet inte är komplett bör erbjudas grundvaccination mot difteri, tetanus och polio. Exempel på länder som kan vara aktuellt för detta är Afghanistan, Etiopien, Eritrea och Somalia. Vid tveksamheter kring vaccinationsstatus kan ny grundvaccination ges utan att detta medför någon betydande risk.

Difteri, stelkramp och polio

I brist på monovalenta fulldosvaccin rekommenderar Folkhälsomyndigheten för närvarande grundvaccination för difteri och stelkramp med lågdosvaccin (till exempel diTeBooster, diTekiBooster eller Boostrix) i tre doser vid 0+1+7 månader. Polivaccin ges i tre doser vid 0+1+7 månader.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid vaccinbrist (nytt fönster)

Till personer som är grundvaccinerade ska boostervaccination mot difteri, tetanus, kikhosta erbjudas med första påfyllning efter 10 år och därefter med 20 års intervall. En dos ytterligare Poliovaccin bör erbjudas till de som enbart fått oralt poliovaccin som barn.

Mässling, påssjuka, röda hund

Personer som misstänks sakna skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund rekommenderas kompletterande vaccination med kombinerat vaccin mot dessa sjukdomar (MPR-vaccin). För fullgott, bestående skydd mot mässling bör man ha fått två doser med minst 1 månads mellanrum. OBSERVERA att vid vaccination av kvinnor i fertil ålder måste negativt graviditetstest föreligga.

Tuberkulos

BCG-vaccination rekommenderas inte till vuxna.

För vaccinationer av barn och ungdomar, se särskilt Fakta-dokument:

Riktlinjer för vaccination av barn och ungdomar för vaccination av barn och ungdomar från andra länder

Dokumentation

Innan dokumentation, säkerställ att det inte finns dubbla journaler på patienten. Skulle detta finnas, se bakgrund.

Dokumentationen av hälsoundersökningen skall göras i Cosmic, under mall: ”Gemensamt dokument” samt mall: ”Hälsoundersökning migrant”.

Eventuella vaccinationer dokumenteras i Svevac.

I följande länkar finns en sammanställning, dels av de sökord som är relevanta under mallen ”Gemensamt dokument”, dels samtliga sökord i mallen ”Hälsoundersökning migrant”. Här finns också en utökad förklaring av sökorden.

Uppföljning

Om hälsosamtal eller provsvar ger misstanke om sjukdom ska uppföljande läkarbesök bokas till allmänläkare. Det är också viktigt att remittera till andra vårdinstanser som till exempel kvinnohälsovård om behov föreligger.

Kvalitetsindikatorer

Procent genomförda hälsoundersökningar i länet i relation till antalet nyanlända.

Fastställt: 2014-05-09

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård, Smittskyddsenheten

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

Malin Hördegård, Vårdenhetschef, Råslätts vårdcentral Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

David Edenvik, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-10-07
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv