Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bakgrund

Asylsökande och vissa andra grupper av migranter ska erbjudas ett inledande hälsosamtal och hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst till Sverige (SFS 2008:344 7 §, Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, SFS 2013:407 10§ Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd).

Hälsoundersökningen är frivillig och migranten har rätt att tacka nej. Det är dock viktigt att påpeka att vid misstanke om allmänfarlig sjukdom är den enskilde skyldig att låta undersöka sig (Smittskyddslagen 2004:168 2 kap. 2 §). Hälsoundersökningen och provtagningen ska behovsanpassas och differentieras med hänsyn till de risker för ohälsa och bakgrundsfaktorer som föreligger. Hälsosamtalet som är kostnadsfritt ska också ge en introduktion till svensk hälso- och sjukvård samt innehålla information om egenvård. (SOSFS  2011:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande med flera). Socialstyrelsen uppdaterar kontinuerligt sina råd och riktlinjer kring genomförande av hälsoundersökning av asylsökande med flera.

Hälsoundersökning, vård och omsorg för asylsökande, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Enligt regeringens proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar skall hivinfektion identifieras hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare inom två månader och för övriga grupper som vistats i högendemiska områden inom sex månader.

Därför är det angeläget att så snart som möjligt efter ankomst till Sverige, kalla asylsökande och vissa andra migranter till hälsoundersökning.

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, prop. 2005/06:60, Regeringskansliet (nytt fönster)

Följande grupper har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning

Grupper som har rätt till hälsoundersökning (pdf, nytt fönster)

Den statliga ersättningen för hälsoundersökningen söks av Region Jönköpings läns ekonomiavdelning. Vårdcentralen får ersättningen utbetald direkt från regionens ekonomiavdelning när kontaktorsak uppges; ”Hälsoundersökning Migrant”.

Innan kallelse skickas för hälsoundersökning är det viktigt att titta i Cosmic att hälsoundersökning inte är gjort tidigare i till exempel någon annan del av länet. Detta gör man enkelt genom att söka på födelsedata och se om det till exempel finns två journaler. En, eller flera med olika A-nummer, eller också någon med fullständigt personnummer. I så fall bör också dessa dubbla journaler kopplas, om det inte redan är gjort. Är journalen kopplad finns det en symbol uppe i högra hörnet av journalen (efter namnet).

 

Mer information

Detta är en fördjupning till
Hälsoundersökning av migranter, vuxna

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv