Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19 vaccin med mRNA-vaccin vid tidigare allergi

Hittills finns två vacciner mot covid-19 godkända av EU-kommissionen. Båda är mRNA-vaccin; Comirnaty (Pfizer-BioNTech) och COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna Biotech Spain, S.L).

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar svåra allergiska reaktioner hos cirka 1 på 100 000 individer som vaccineras mot Covid-19. Ett misstänkt ämne är dock polyetylenglykol (PEG) som finns i de idag godkända vaccinerna (Comirnaty samt COVID-19 Vaccine Moderna).

Center for Disease Control (CDC) i USA har rekommendationer samt Svensk förening för allergologi (SFFA) har riktlinjer som detta dokument grundar sig på.

Dessa riktlinjer gäller vid vaccination med de båda godkända vaccinerna Comirnaty (Pfizer) och COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna). I detta dokument tas inte upp riktlinjer för vaccin mot Covid-19 som inte är mRNA-vaccin.

Innehåll på sidan:

Behandling

A. Gäller alla vaccinerade: Kvarstannar minst 15 minuter efter vaccination.

B. För de som haft en svår allergisk reaktion* i samband med födoämnen, insektsstick, perorala läkemedel, t ex antibiotikum eller latex: Kvarstannar minst 30 minuter efter vaccination där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (t.ex. på vårdcentral). Behöver inte ske på en allergimottagning t.ex.

C. 1. De som haft en svår allergisk reaktion* vid vaccinering eller annat injicerat läkemedel – Efterfråga, se om möjligt efter i journal och bedöm om personen kan ha reagerat på PEG-liknande produkter såsom förutom PEG, polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja. PEG kan också heta makrogol som finns t.ex. i Forlax.
Om ingen överkänslighet föreligger mot PEG-liknande produkter eller om det är oklart:

Bedöm nyttan jämfört med risken för vaccination mot Covid-19. Bedöm om vaccineringen kan vänta. Om vaccinering inte kan anstå bör den i så fall ske där man kan hantera svårare reaktioner. Då Allergimottagningen på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov har begränsad kapacitet bör kontakt tas med allergolog Patrik Nordenfelt för diskussion om vidare handläggning.  

    2. De som har haft en svår allergisk reaktion* mot PEG/polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja:

Avvakta, (kontraindicerat) tills vidare att ge vaccin mot Covid-19.

Övrigt

• Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinerna ges enligt rutin för vaccinationer.

• Ge inte antihistamin profylaktiskt. Detta kan maskera de tidiga hudreaktionerna på en anafylaxi. Individer med känd/diagnosticerad urtikariaproblematik och daglig medicinering med antihistaminer bör dock inte göra uppehåll med denna.

• En snabb (inom några minuter) eller svår allergisk reaktion* mot en första vaccination mot Covid-19-vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech) och COVID-19 vaccine Moderna (Moderna) innebär att en ny dos med något av dessa vacciner inte ska ges.

 

*Med svår allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Fastställt: 2021-01-26

Reviderad: 2021-01-26

Giltigt till och med: 2023-01-26

Fastställt av: Faktagrupp Infektion

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

Patrik Nordenfelt, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2021-02-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv