Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19 vaccin vid tidigare allergi

Hittills finns tre vacciner mot covid-19 som nu är tillgängliga i Sverige. Två är mRNA-vaccin; Comirnaty (Pfizer-BioNTech) och COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna Biotech Spain, S.L). Ett är ett vektorvaccin med schimpansadenovirus: COVID-19 Vaccine AstraZeneca (AstraZeneca). 

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar svåra allergiska reaktioner hos cirka 1 på 100 000 individer som vaccineras mot Covid-19. Ett misstänkt ämne är dock polyetylenglykol (PEG) som finns i de två mRNA-vaccinerna (Comirnaty samt COVID-19 Vaccine Moderna). Däremot finns det inte i COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Astrazeneca) som istället innehåller polysorbat. 

Center for Disease Control (CDC) i USA har rekommendationer för de två mRNA-vaccin som finns i Sverige samt ett annat virusvektorvaccin (Janssen) som liknar AstraZenecas. Svensk förening för allergologi (SFFA) har riktlinjer hittills endast för mRNA-vaccinerna. Detta dokument grundar sig på dessa dokument. 

Dessa riktlinjer gäller vid vaccination med de tre nu godkända vaccinerna Comirnaty (Pfizer), COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) samt COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Astrazeneca).

Innehåll på sidan:

Behandling

A. Gäller alla vaccinerade: Kvarstannar minst 15 minuter efter vaccination.

B. För de som haft en svår allergisk reaktion* i samband med födoämnen, insektsstick, perorala läkemedel, t.ex. antibiotikum eller latex: Kvarstannar minst 30 minuter efter vaccination där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (t.ex. på vårdcentral). Behöver inte ske på en allergimottagning t.ex.

C. 1. De som haft en svår allergisk reaktion* vid vaccinering eller annat injicerat läkemedel – Undersök om möjligt efter i journal och bedöm om personen kan ha reagerat på PEG-liknande produkter såsom förutom PEG, polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja. PEG kan också heta makrogol som finns t.ex. i Forlax.
Om ingen överkänslighet föreligger mot PEG-liknande produkter eller om det är oklart:

Bedöm nyttan jämfört med risken för vaccination mot Covid-19. Bedöm om vaccineringen kan vänta. Om vaccinering inte kan anstå bör den i så fall ske där man kan hantera svårare reaktioner. Då Allergimottagningen på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov har begränsad kapacitet bör kontakt tas med allergolog Patrik Nordenfelt för diskussion om vidare handläggning. Dessa patienter kan i många fall få vaccin mot covid-19 enligt B.

    2. De som har haft en svår allergisk reaktion* mot PEG/polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja:

Avvakta, (kontraindicerat) tills vidare att ge vaccin mot Covid-19. Observera att allergi mot polysorbat inte är en kontraindikation enligt CDC för mRNA-vaccinerna, däremot för AstraZenecas vaccin då det innehåller polysorbat. Om allergi mot polysorbat och önskemål att ge mRNA-vaccin kontakta allergimottagningen för diskussion.

D. Vid snabb (inom några minuter) eller svår allergisk reaktion* vid vaccinering mot covid-19:

Förnärvarande kontraindicerat att ge något vaccin mot Covid-19 igen oavsett sort.

Övrigt

• Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinerna ges enligt rutin för vaccinationer.

• Ge inte antihistamin profylaktiskt. Detta kan maskera de tidiga hudreaktionerna på en anafylaxi. Individer med känd/diagnosticerad urtikariaproblematik och daglig medicinering med antihistaminer bör dock inte göra uppehåll med denna.

*Med svår allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Fastställt: 2021-01-26

Reviderad: 2021-01-26

Giltigt till och med: 2023-01-26

Fastställt av: Faktagrupp Infektion

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

Patrik Nordenfelt, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2021-03-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv