Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Långvariga andningsbesvär-lungfunktion

Flera studier talar för att en klar succesiv förbättring gällande lungfunktion och radiologi inträder under 3-6 månader efter Covidinfektionen (se referenser).

Patienter med kvarstående andningsbesvär och som inte tidigare remitterats till lungmedicin bedöms initialt på vårdcentralen för ställningstagande till behov av fortsatt utredning med saturationsmätning i vila och rörelse, spirometri, eventuell radiologi och vid behov remiss till lungmedicin.  

Om patienten har en känd lungsjukdom som inte har samband med postcovid, till exempel astma, KOL eller hjärt-kärl sjukdom/hjärtsvikt - försök optimera behandlingen av underliggande tillstånd. Däremot patient med misstanke om nytillkommen interstitiell lungsjukdom bör remitteras.

Differentialdiagnostiska överväganden att ha i beaktning vid långvariga andningsbesvär kan vara obehandlad astma, svaghet i andningsmuskulatur efter immobilisering, hjärtsvikt eller annan hjärtpåverkan, kronisk lungembolism och eller pulmonell hypertension vid kronisk tromboembolism (CTEPH), eller skadat lungparenkym efter covid-19 infektion.

Vårdnivå och samverkan

Remiss till lungmedicin

  • Om manifest syrebrist i vila föreligger (SaO2< 90 %) ta ställning till akut remiss alternativt snabb elektiv remiss.
  • Om patienten under 6 min gångtest utvecklar grav ansträngningsrelaterad hypoxemi (SaO2< 85 %) d.v.s. allvarlig hypoxemi kan remiss skickas för bedömning. Optimera underliggande interkurrenta sjukdomar.

  • Om kvarstående betydande dyspne och/eller andra respiratoriska symtom efter 3 månader som kan kopplas till antingen nedsatt lungfunktion på spirometri eller utbredda lungförändringar på lungröntgen/CT eller patologiskt 6 minuters gångtest av covid-19 kan remiss skrivas.

  • Om patient tidigare genomgått röntgen (lungröntgen eller datortomografi) som visar måttliga till uttalade covidrelaterade fynd, kan patienten erbjudas vid kvarstående symtom en ny radiologisk utvärdering med CT efter > 3-4 månader. Därefter kan lungmedicin konsulteras.

Patient som kan vara aktuell för remiss till lungmedicin baserat på initialt insjuknade och behov av uppföljning i slutenvård är

  • IVA vårdad inkl. resp vård

  • NIV eller HFNO patient och eller högt syrgasbehov någon gång d.v.s. >5 l

  • Utbredda röntgenförändringar på lungröntgen/CT.

Diagnostik och utredning

Utredning nedan kan bli aktuell för bedömning och gradering av patientens besvär:

• syresättning i vila

• patientens funktionella fysiska kapacitet bedöms – till exempel med 6 minuters gångtest och/eller 1 minuts sit-to-stand test (uppresningstest), inklusive mätning av puls och saturation samt skattning av andfåddhet, bentrötthet och ansträngning (ex Borgskala)

• patientens lungfunktion bedöms med spirometri (FEV1, FVC FEV1- kvot)

• patientens behov av utökad lungmedicinsk radiologisk utredning bedöms, i form av datortomografi (CTthorax) i första hand, i andra hand lungröntgen.  

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Referenser

Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, et al. 6-monthconsequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: acohort study. Lancet. 2021;397(10270):220-232.

Långvariga symtom vid covid-19. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2020).

Uppdaterad: 2021-06-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv