Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Neurologiska symtom/bortfall, kognitiv svikt, koncentrationsproblem, trötthet etc

Encefalit, ischemisk stroke, och epileptiska kramper har beskrivits vid covid-19-infektion men incidensen har varit låg. Det är vanligare med intermittent huvudvärk, yrsel och kognitiv påverkan. Se rapport: What does covid-19 recovery actually look like?, Patient-led research (nytt fönster)

Vårdnivå och samverkan

Remittering till neurolog, rehabiliteringsmedicin eller geriatriken kan i vissa fall bli aktuellt.

  • Remiss/kontakt med neurologen vid neurologiska bortfall.
  • Remiss till Rehabiliteringsmedicinska kliniken huvudsakligen hos patienter i arbetsför ålder vid tecken på kognitiv svikt hos patienter med kvarstående problem 3-6 månader efter covid-19 som inte kan förklaras av andra diagnoser. Observera att Rehabiliteringsmedicinska kliniken inte är någon utredande klinik.

Patienten kan ha exempelvis koncentrationsproblem, mental trötthet och minnesstörningar som ger svårigheter i vardag och arbete eller vara i behov av ett samordnat multiprofessionellt team där rehabiliteringsinsatser på primärvådsnivå inte bedöms tillräckligt. 

  • Remiss till Minnesmottagningen, Geriatriska kliniken hos patienter som inte är i arbetsför ålder med kvarstående måttlig kognitiv svikt 3-6 månader efter infektion.

Diagnostik och utredning

Vid misstanke om kognitiva besvär kan en arbetsterapeut testa patientens kognitiva förmåga med MOCA. Arbetsterapeut kan också bedöma aktivitets- och delaktighetsförmåga t.ex. med ADL taxonomi. Differentialdiagnostiska överväganden kring psykisk ohälsa såsom utmattning, depression/ångest etc kan behöva göras.

För patienter med yrsel kan istället bedömning och handläggning av läkare och fysioterapeut bli aktuellt.

Inför remittering till Rebahiliteringsmedicinska kliniken:

  • Rehabiliteringsbedömning och rehabiliteringsinsatser ska ha påbörjats inom primärvården.

  • MOCA ska ha utförts av arbetsterapeut inom primärvården. OBS Patienten kan ha normalt utfall på MOCA, men ändå remitteras till Rehabiliteringsmedicinska kliniken.

  • Vårdcentralen beställer MR hjärna med frågeställning; microembolisering/microblödningar/ischemiska skador.

Inför remittering till Minnesmottagningen:

MOCA ska ha utförts av arbetsterapeut inom primärvården. Vid lägre än 26 poäng kontrollera ”demensprover samt CT hjärna” och skicka därefter remiss till minnesmottagningen.

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Uppdaterad: 2021-06-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv