Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykiska besvär

Flera psykiska besvär kan uppkomma efter en genomgången infektion, de flesta är dock övergående, såsom exempelvis sömnsvårigheter.

Psykiska symtom kan förekomma som en samsjuklighet till somatiska besvär efter en covid-19-infektion. Viktigt blir att länka mer långvariga psykiska symtom med en somatisk problematik för att diagnostisera och behandla postcovid. Det är viktigt att inte sjukliggöra stora grupper av patienten med lindrigare besvär efter en genomgången infektion. I flera fall kan sociala stödåtgärder föreslås, samt att symtomen följs upp över tid.

Vårdnivå och samverkan

Diagnostik och utredning

Kurator/psykolog bör vara en del av utredningsteamet och göra bedömning av främst depression och ångest. Detta sker förslagsvis med hjälp av skattningsskalor så som HAD, BAI, MADRS-S samt PHQ-9.

Diagnostik av psykiska besvär i samband med postcovid bör alltid göras utifrån en tvärprofessionell teambedömning.

WHO har publicerat en lista med råd avseende psykiatriska symtom vid covid-19

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Uppdaterad: 2021-06-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv