Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bedömningsstöd vid diagnossättning covid-19

Beskriv i första hand patientens besvär i form av symtom enligt ICD10. Därefter anges tilläggsdiagnoser för covid-19.

WHO kräver inte mikrobiologisk verifikation för att sätta postcovid diagnos. Under våren insjuknade personer då provtagning inte kunde utföras. För de som i ett senare skede tagit antikroppstest som varit negativt får en sammanvägd bedömning göras. Den får då utgå från övertygande symtombild och förlopp med eller utan epidemiologi, det vill säga verifierade covid-fall i patientens närhet såsom familj och arbetskamrater.

Dessa tidsperioder kan fungera som hjälp:

• Akut covid-19 infektion - tecken och symtom på covid-19 upp till 4 veckor.

• Pågående symtomatisk covid-19 - tecken och symtom på covid-19 från 4 upp till 12 veckor.

• Postcovid-19 syndrom (U09.9) - tecken och symtom som utvecklas under eller efter en infektion som överensstämmer med covid-19, fortsätter längre än 12 veckor och som inte kan förklaras av någon alternativ diagnos. Tillståndet uppvisar vanligtvis ett kluster av symtom, ofta överlappande, vilka kan fluktuera och förändras över tid och kan påverka samtliga system i kroppen.

Sätt gärna symtomdiagnos plus lämplig covid-diagnos.

Vanliga symtom

• R06.0 Dyspné.

• R00.0 Takykardi.

• R50.9 Feber UNS.

• R53.9 Sjukdomskänsla och trötthet.

• R51.9 Huvudvärk.

• R42.9 Yrsel.

• R19.4 Förändrade avföringsvanor (diarré, förstoppning).

• M79.1 Myalgi/Muskelvärk.

• M79.2 Ospecificerad neuralgi/neurit (det patienterna beskriver som brännande smärta och pirrningar).

• R41.8 A Lindrig kognitiv störning, subjektiv.

• G47.9 Sömnstörning, ospecificerad.

• G47.8 Sömnstörning, specificerad.

• R43.0 Anosmi.

Covid-19 specifika diagnoser

• U07.1 Covid-19, virus identifierats. Koden används när en patient har diagnostiserats med sjukdomen covid-19 och diagnosen har bekräftats genom laboratorietest, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är.

• U07.2 Covid-19, virus ej identifierats. Koden används när en patient har diagnostiserats med sjukdomen covid-19 och diagnosen har ställts kliniskt eller epidemiologiskt, men inte bekräftats genom laboratorietest.

Andra möjliga diagnoser

• U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat.

• U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat (tillstånd som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19).

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Uppdaterad: 2021-06-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv