Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Digital Multidisciplinär konferens (MDK) (Ännu ej fastställd)

Patient med diagnos Postcovid som har komplexa kvarvarande symtom, där primärvårdens resurser inte är tillräckliga, samt det bedöms finnas behov av multidisciplinär bedömning. Patienten bör ha haft sina besvär i 3 månader eller mer och rehabilitering bör ha inletts i Primärvården.

MDK

Under hösten 2021 startar ett pilotprojekt i region Jönköpings län, en digital MDK, som kommer att utvärderas efter 2 månader. MDK startar under hösten med start v. 42 (jämn vecka). Utvärdering sker efter v. 48. Koordinator kan kontaktas för bokning fr.o.m. v. 39.

Syfte och omfattning

Vissa patienter med postcovid behöver en bedömning av ett multiprofessionellt team, som är specialiserat på särskilt funktionsnedsättande och allvarliga symtom vid postcovid (Socialstyrelsen).

MDK Postcovid, är en multidisciplinär digital konferens, med syftet att göra en multidisciplinär bedömning av enskilda patientärendet och ge rekommendationer om eventuella åtgärder för patienter med komplexa symtom efter sin Covidinfektion. Målsättningen är att patienter ska erbjudas jämlik vård- och rehabilitering i Region Jönköpings län.

MDK Postcovid ger råd och rekommendationer om fortsatt handläggning, behandling och rehabiliteringsinsatser. Gruppen utför inte specifik behandling eller rehabiliteringsinsatser. MDK Postcovid ska kunna diskutera ärenden och utbyta erfarenheter för att kunna ge väl underbyggda och medicinskt säkra råd till patientansvarig läkare.

MDK Postcovid samlar erfarenhet och kunskap om patientgruppen och ger rekommendationer om långsiktig organisatorisk strategi.

Målgrupp

Patient med Postcovid som har komplexa kvarvarande symtom, där primärvårdens resurser inte är tillräckliga, samt det bedöms finnas behov av multidisciplinär bedömning. Patienten bör ha haft sina besvär i 3 månader eller mer och rehabilitering bör ha inletts i Primärvården.

Förberedelser

Basalt status och riktat efter symtom. Basala prover. BMI. EKG. Vid takykardibesvär bör EKG, puls och hjärtauskultation före och efter uppresning ha utförts. Vid andfåddhet/misstänkte kardiopulmonell genes 6 minuters gångtest eller motsvarande. Spirometri vid besvär med andfåddhet. MOCA vid kognitiva besvär/minnessvårigheter. Patienten bör ha fyllt i uppföljningsformulär som dokumenteras i Cosmic.

En sammanfattande anteckning i patientens journal; inför MDK, där även en kort sammanfattning av patientens sjukhistoria görs. Ange om möjligt också vilket/vilka symtom som är mest funktionsnedsättande. En beskrivning av nivån av funktionsnedsättning görs jämfört med tidigare och även en beskrivning av förloppet; om det är stabilt, eller om förbättring eller försämring skett, samt vilka rehabiliteringsinsatser som gjorts.

OBS! Samtycke krävs från patienten för att dela vårdinformation och detta ska dokumenteras i journalen under gemensamma dokument. Man kan där precisera att samtycket gäller MDK POSTCOVID.

Boka in tid till MDK

PAL/annan personal i teamet kring patienten kontaktar koordinator vårdadministratör Agneta Alexandersson på rehabiliteringsmedicin via messengerfunktionen i Cosmic. I messengers ämnesruta skriv ”MDK postcovid”. I meddelanderutan skriver PAL vilken emailadress den kan nås på (rjl-adress). Koordinatorn bokar in patienten och meddelar PAL tid för MDK via mail och skickar länk för inbjudan via Skype. PAL medverkar sedan på MDK´n och även eventuell annan profession som utför behandling/rehabilitering i det enskilda patientfallet om så önskas.

Utförande 

 • Deltagare: Distriktsläkare, kardiolog, lungläkare, internmedicinare, rehabiliteringsläkare samt neuropsykolog och fysioterapeut från specialistvården. Respektive verksamhetschef ansvarar för att bemanna platsen. Andra relevanta professioner kan komma att inkluderas vid behov. Föredragande/PAL. Patient deltar ej under mötet.
 • Deltagarnas tillgänglighet: Ordinarie deltagare håller aktuell tid och dag tillgänglig. Fast inbjudan i Outlook. Deltagarna har läst in sig på patienterna inför mötet.
  Patienter kan senast sättas upp på MDK-rond måndag kl. 12:00 samma vecka som ronden planeras. Om inga aktuella patienter finns meddelar koordinatorn deltagarna detta och konferensens ställs in.
 • Föredragare: Ärendeägare/PAL. PAL kan ta med adekvat profession som utför behandling/rehabilitering i det enskilda patientfallet. Föredrar patienten kort (max 5 min) under konferensen.
 • Ordförande: Distriktsläkare i MDK är ordförande. Ordförande delar skärm vid behov. Ansvarar för tidsfördelning.
 • Plats: Digital konferens, via Skype i Outlook kalender samordnat av koordinator. De ordinarie deltagarna på MDK når patientinformationen via Tidbok i Cosmic ” MDK Postcovid”, där patientens personnummer står som en notering på tiden för MDK.
 • Tid för MDK: Jämna veckor, onsdagar 14:40-16:00 (3 patientärenden á 20 min/20 min erfarenhet, kvalitetssäkring och kompetensutveckling).
 • Bedömning, rekommendation och vidare insatser dokumenteras av föredragande/PAL i journal. Föredragande ansvarar för att delge patienten MDK´s bedömning.
 • Vid behov skrivs kompletterande remisser för undersökningar av föredragande/PAL.
 • Uppföljning: Projektet utvärderas efter 2 månader. Du som föredragande kan komma att kontaktas av arbetsgruppen, då dina synpunkter är viktiga att få med.

UMer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Uppdaterad: 2021-09-15
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv