Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Aldosteronantagonister

Behandling med ACE-hämmare och Angiotensin Receptor Blockerare (ARB) medför i korttids¬perspektivet en sänkning av aldosteronaktiviteten, men man har inte visat att detta gäller över längre tids behandling. För höga koncentrationer aldosteron påverkar, över tiden, både hjärtat och kärlen negativt. Teorin har därför varit att behandling med aldosteronantagonister inte enbart skulle ha positiva effekter beträffande elektrolyt-balansen, utan också direkt skydda hjärtat och minska riskerna för progredierande hjärtsvikt. Denna hypotes har provats i den sk RALES-studien (Randomized Aldactone Evaluation Study). Man visade där att 25-50 mg spironolakton, som tillägg till konventionell hjärtsviktsbehandling vid grav hjärtsvikt (NYHA III-IV), ger sänkt morbiditet och mortalitet. Behandlingen befanns vara vältolerabel med vanligaste biverkan gynekomasti vilket sågs hos 9 % av patienterna och till viss del var dosberoende.

RALES-studiens data stöds av EPHESUS där man gav 25-50 mg eplerenone till patienter med postinfarktsvikt som tillägg till konventionell behandling.

På basen av dessa studier rekommenderas nu spironolakton till patienter med grav hjärtsvikt (NYHA III-IV) som tilläggsbehandling till övrig sviktmedicinering. Vid gynekomasti kan man överväga att byta spironolaktone till eplerenone. Effekt och säkerhet vid behandling av lätt till måttlig hjärtsvikt är inte värderad hittills.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv