Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad - Kunskap

Kunskap

Egenvården bygger på att patienten själv har en sådan kunskap att hon/han kan tyda de tecken som visar sig i samband med tilltagande hjärtsvikt. Detta för att lättare veta vilka åtgärder som bör vidtas samt veta när professionell hjälp behövs. Det ger patienten en ökad känsla av kontroll. En grundläggande faktor för ökad följsamhet är en god relation mellan patient och vårdpersonal. Det är viktigt att patienten har kännedom om sin hjärtsvikt, syftet med behandlingen, hur medicinen verkar och när effekt av behandling kan förväntas. Dessa faktorer kan leda till ökad följsamheten. De vanligaste bristerna gällande följsamhet är viktkontroll, observation av vätskeretention som t ex bensvullnad och följsamhet till ordinerad medicinering (framförallt diuretika). Nedsatt hjärtminutvolym vid hjärtsvikt medför kognitiva besvär i form av koncentrationssvårigheter och nedsatt förmåga att ta till sig information.

Omvårdnadsåtgärd

Utgå alltid från patienten du har framför dig. Ta reda på vilka kunskaper patienten har om sin sjukdom och orsaken till dess uppkomst, riskfaktorer, symtom och mediciner. Låt patienten berätta om sin situation. Råd bör vara enkla och konkreta så att patienten lätt kan prova och se om det leder till en förbättring eller förenkling. Låt patienten återkoppla på det du säger. Använd flera kommunikationsvägar till att nå patienten, som t ex bilder, interaktivt, film, broschyrer, muntlig information. Försök att få patienten aktiv genom att exempelvis själv sköta sin viktdokumentation, skriva ner frågor och söka information. Bjud in anhöriga till information, de kan vara ett vikigt stöd för patienten.  Följ upp den information som ges och upprepa den fortlöpande under sjukdomsförloppet.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv