Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedelsval

  1. Atorvastatin i doserna 20-80 mg eller Simvastatin i doserna 20-40 mg är förstahandsval.
  2. Byte till mer potent statin, Crestor, i doserna 10-20(-40) mg, om målvärdena inte uppnåtts med Atorvastatin.

Läkemedelsval - Läs mer

Atorvastatin är förstahandsval.

Större studier med mortalitets- och/eller morbiditetsdata finns för Lipitor® (Atorvastatin), Simvastatin, Pravachol® (Pravastatin) och Crestor® (Rosuvastatin) samt för Simvastatin i kombination med Ezetrol® hos patienter med sänkt njurfunktion och behandling med statiner för att förebygga återinsjuknande i kranskärlssjukdom (sekundärprevention) är etablerad och ges högsta prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer. Primärprevention är behandling för att minska risken för att insjukna första gången. Nyttan vid primärprevention är mer diskutabel och behandling ska ges med hänsyn tagen till patientens absoluta risk när olika riskfaktorer vägs samman. Viktigt att beakta är besvärande biverkningar från musklerna som i sällsynta fall kan bli mycket allvarliga. Högre dos och högre ålder ökar risken för sådana biverkningar.

Om målvärden inte uppnås med Atorvastatin (40-) 80 mg kan man byta till den mer potenta statinen Crestor® (Rosuvastatin), som är den statin som mest sänker LDL och ApoB och där studier visar sänkt totalmortalitet och säkerhet i nivå med övriga statiner.

Om målvärden inte uppnås enligt ovan kan tillägg av kolesterolabsorbtionshämmaren Ezetrol®(Ezetimib) övervägas. En studie har visat att kombinationen Simvastatin och Ezetrol®, signifikant minskar antalet kardiovaskulära händelser hos patienter med kronisk njursjukdom. Ezetrol®kan också ges som monoterapi till patienter som inte tål statiner. Då man i sin terapi kommit så långt att man kombinerat potent statin med Ezetrol® får man nöja sig med den lipidnivå som uppnåtts. Undantagsfall är unga patienter med misstanke om familjär hyperkolesterolemi som bör remitteras till specialist inom kardiologi.

Fibraternas plats i terapin kan ifrågasättas. De sänker framförallt triglyceridnivån och höjer HDL. Resultatet av gjorda studier är motsägelsefulla och i en del fall negativa. Fibrater kan övervägas i speciella fall, t ex vid lågt HDL och kombinationsbehandling. Kombinationen statin + fibrat bör dock undvikas. Om den ändå övervägs tycks Lipantyl® (Fenofibrat) vara att föredra, men den är mindre potent än Bezafibrat. Kombinationen statin + fibrat är förenad med hög frekvens av framförallt muskelbiverkningar och patienten måste följas noggrant med kontroll av symtom och CK-värden.

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv