Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Handläggning vid aortaaneurysm/aortadissektion - Ännu ej fastställt

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Thorakala aneurysm

 • Kartlägg hela aorta vid minst ett tillfälle.
 • Behandla med betablockad och tillse lågt blodtryck, åtminstone ≤ 130 mmHg.
 • Allmän kardiovaskulär prevention.
 • Följ aortadiameter med bästa lokala metod.

Diagnostik och utredning

Operationsindikation:

Acendens

   
 • ≥ 55 mm
 • ≥ 50 om Marfan eller bikuspid klaff med riskfaktorer:
  - hypertoni
  - coarctation
  - ärftlighet för aortadissektion aortadiameter ökar mer än 5 mm per år
 • ≥ 45 om Marfan + allvarlig hereditet
                                      

Descendens

   
 • ≥ 60 mm
 • ≥ 70 om hög operationsrisk
 • ≥  50 om aneurysmutveckling efter dissektion.
   

Dissektioner

Akuta ascendens

 • Akut operation (smärtstilla och behandla blodtyryck omgående).

Akuta descendens

 • Smärtastilla
 • Behandla blodtryck till lägsta acceptabla nivå, åtminstone < 130 mmHg.
 • Operationsindikation:
  - blödning ut i pleura
  - terapiresistenta smärtor
  - ischemi i målorgan
  - dissektionsspridning till ascendens
  - aneurysmutveckling > 50 mm

Kroniska

 • Kartlägg hela aorta vid minst ett tillfälle
 • Behandla med betablockad och tillse lågt blodtryck, åtminstone≤ 130 mmHg
 • Allmän kardiovaskulär prevention
 • Följ aortadiameter efter 1, 3, 6, 12, 18 och 24 månader varefter årligen

Screening av förstagradssläktingar vid Marfan eller thorakal aortasjukdom med transthorakal ekokardiografi och ultraljud buk.

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och primärvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Charlotte Arvidsson, St-läkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Jan Thollander, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2018-10-24
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv