Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Val av antikoagulantiapreparat vid non-valvulärt förmaksflimmer.

Behandling med nya orala antikoagulantia, NOAK, vid förmaksflimmer rekommenderas till patienter med nyupptäckt förmaksflimmer inkluderande de patienter som ska genomgå elkonvertering, samt till tidigare obehandlade patienter och patienter med svårhanterad warfarinbehandling. NOAK får ej väljas till patient med mekanisk klaffprotes. Val av NOAK bör individualiseras. För patienter med välfungerande pågående warfarinbehandling rekommenderas inte byte till NOAK.

Rådgör med kardiolog angående val av antikoagulantia till patienter som redan står på trombocythämning. Speciellt viktigt vad det gäller tikagrelor (Brilique) eller prasugrel (Efient).

Råd vid val av NOAK

För det första hänvisas till FASS för beaktande av indikationer, kontraindikationer och interaktioner med andra läkemedel. Observera särskilt att NOAK är kontraindicerat vid mekanisk hjärtklaff, signifikant mitralisstenos och vid graviditet/amning. Dessutom bör alla NOAK dosreduceras vid sänkt njurfunktion, även kroppsvikt och ålder kan påverka dosen.

Angående njurfunktion

Alla NOAK dosreduceras vid nedsatt njurfunktion och försiktighet rekommenderas vid sänkt njurfunktion, då det alltid finns risk för ytterligare försämring vid till exempel dehydrering eller annan läkemedelsbehandling. Warfarin kan då vara ett säkrare alternativ.

Eliquis (apixaban): Av alla NOAK minst beroende av njurfunktionen då det elimineras via njurarna till 27 % (ges ej vid GFR under 15). Jämfört med warfarin ingen ökad risk för GIblödningar. Patienter på Eliquis kan fortsätta med detta i samband med elkonvertering.

Xarelto (rivaroxaban): Xarelto är studerat på patienter med högre CHA2DS2VaSCscore än Pradaxa och Eliquis. Elimineras till ca 33 % via njurarna (ges ej vid GFR under 15). Endos och skall intas i samband med måltid. GI-blödningar är vanligare med Xarelto än med Warfarin. Xarelto kan användas i samband med elkonvertering.

Pradaxa (dabigatran): Det NOAK som man i dagsläget har längst erfarenhet av. Elimineras huvudsakligen via njurarna (ca 80-85%) och sålunda krävs något bättre njurfunktion (ges ej vid GFR under 30). Mindre lämpligt till patienter med anamnes på dyspeptiska besvär då det är vanligare med GI-biverkningar/-blödningar jämfört med warfarin. Vidare (i RE-LY-studien) något ökad frekvens av hjärtinfarkt jämfört med warfarin så ev. mindre lämpligt vid ischemisk hjärtsjukdom. Patienter på Pradaxa kan fortsätta med detta i samband med elkonvertering. Kapslarna måste förvaras i original-förpackning (ej dosett, apodos). Antidot finns (Praxbind) sedan 2016.

Lixiana (edoxaban):  Det NOAK som senast (2016) kom ut på marknaden. Elimineras till 50% via njurarna (ges ej vid GFR under 15). Slemhinneblödningar är vanligare med Lixiana än med Warfarin. Endos.

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv