Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer för uppföljning av hudtumörer på hudkliniken - under redigering

(Efter vedertagen behandling v.g. se handläggningsprinciper hudtumörer)

Icke pigmenterade tumörer

Aktiniska keratoser

Inga kontroller (PDT, 5FU, Imiquimod, IngenolMebutate och fluorouracil/salicylsyra - v.g. se nedan). Information och självkontroll.

Basalcellscancer

 • Information om diagnos och egenkontroll, solskyddsråd. (PDT och Imiquimod- v.g. se nedan.)
 • Uppföljning var 6:e månad i 2-3 år av utvalda patienter med en eller flera högriskfaktorer enligt länk nedan. Operatören ansvarar.
 • Multipla bc/basalcellsnevussyndrom - individuell uppföljning.

Vi återbesök: Inspektion och palpation av tidigare tumörområde samt översyn av övrig hudkostym.
Högriskfaktorer för basaliom

Keratoakantom

 • Självkontroll.

Skivepitelcancer

 • In situ/Mb Bowen, information om diagnos och egenkontroll samt solskyddsråd. (PDT - v.g. se nedan)
 • Invasiv skivepitelcancer: Information om diagnos och egenkontroll samt solskyddsråd. Uppföljning var 6:e månad i 2 år vid en eller flera högriskfaktorer enligt länk nedan. Operatören ansvarar. Övriga lämnas till egenkontroller.
 • Multipla hudcancrar vid immunsuppression
  Individuell uppföljning (var 3:e till 12:e månad).

Vid återbesök: inspektion och palpation av operationsområdet, palpation av regionala lymfkörtlar samt översyn av övrig hudkostym.
Högriskfaktorer vid invasiv skivepitelcancer

Uppföljning efter PDT-, 5FU+/-salicylsyra, IngenolMebutate och Imiquimodbehandling.

Information och självkontroller, förutsatt att det lämpar sig utifrån patientens förmåga och förändringens lokalisation och karaktär, annars:
Aktiniska keratoser - återbesök efter 6 månader
Basalcellscancer, Mb Bowen - återbesök efter 6 månader,
1 och 2 år.

Mer sällsynta maligna hudtumörer

- Kontrollintervall var 3:e månad i 2 år

 • Merkelcellscancer
 • Angiosarkom

- Kontrollintervall var 6:e månad i 2 år

 • Extramammar Paget
 • Atypiskt fibroxantom
 • Maligna adnextumörer
 • Dermatofibrosarcoma protuberans
 • Leiomyosarkom

Pigmenterade tumörer

1. MALIGNA MELANOM

Syftet med uppföljningen är att tidigt upptäcka återfall samt eventuella nya primära melanom och dessutom att informera och utbilda patienten om sjukdomen, egenkontroller och solskydd. Alla melanompatienter ska också erbjudas kontaktsjuksköterska, så de vet vart de ska vända sig vid frågor och behov av extra kontroll.

Det finns ingen evidens för att täta kontroller ger förlängd överlevnad, inte ens om de omfattar blodprover, röntgenundersökningar, CT och MR. Det är vanligen patienten själv som upptäcker ett återfall eller nya primärtumörer, varför utbildningen av patienten är central i upplägget av uppföljningen av melanompatienter.

Mer än hälften av nya primära melanom upptäcks de första 2 åren.
Studier har visat att återfallen kommer tidigare i kliniskt stadium 3 jämfört med 2 och 1. Efter 8 år är riskerna för återfall lika små i alla stadier. 80 % av återfallen kommer inom 3 år.

Sentinel node är fortfarande den starkaste prognostiska faktorn för melanom tjockare än 1 mm.

Vid uppföljningsbesöket bör man palpera melanomoperationsärret, dränagevägar, ta lymfkörtelstatus och bedöma hela hudkostymen. Inga regelmässiga labbundersökningar eller röntgenkontroller utan enbart riktade undersökningar vid symtom som ger misstanke om spridd sjukdom.

Melanom med Breslowtjocklek >1 mm följs på onkologen.

Tumörstadium

Kontroll

0/I utan ulceration

Melanom in situ
Invasivt melanom ≤ 1,0 mm utan ulceration eller mitoser

Första postoperativa kontroll efter cirka 6 veckor. Utblidning om egenkontroll. Kontakt sjuksköterska. Värdering av behov av fortsatt uppföljning hos dermatolog utifrån hereditet, tidigare melanom, förekomst av dysplastiska nevus eller multipla nevus, annars ingen mer kontroll.

I med ulceration/II

Sentinel node negativa:

 • invasivt melanom ≤ 1,0 mm + ulceration eller mitoser
 • invasivt melanom 1,1 - 4,0 mm med eller utan ulceration
 • invasivt melanom ≥ 4,1 mm utan ulceration

Som ovan + klinisk kontroll en gång per år i 3 år.

III

Körtelpositiva alternativt förekomst av satellit - eller intransit metastaser, oavsett Breslow tjocklek och eventuell ulceration.

Som ovan + klinisk kontroll 2 gånger per år i 3 år.

IV

Generell (spridd) melanomsjukdom. Onkologpatient.

Tumörkonferens; individuell uppföljning alt enligt studieprotokoll.
Studiepatient (onkologpatient) Enligt studieprotokoll.
Misstanke om ärftligt melanom Utredning via onkogenetiska mottagningen

Sjukdomsspecifikt överlevnad fördelat på T-klassifikation

För flödesbeskrivning avseende melanom (Pdf, nytt fönster)

Nationellt vårdprogram, Malignt hudmelanom, Svenska Melanomstudiegruppen, Onkologiskt centrum, Landstinget i Östergötlands län (Pdf, nytt fönster)

2. SPITZ NEVI

Ej kontroller

3. KONGENITALA NEVI

 • Små (<1,5 cm) ej kontroller
 • Medelstora (1,6-20 cm) info om malignifieringstecken och kontroll vid behov
 • Stora (>20 cm) Remiss till plastikkirurg för bedömning och ställningstagande till excision p.g.a. malignitetsrisk.

4. DYSPLASTISKA NEVI

Bedömning med dermatoskop, vid behov excision, bilddokumentation och kontroller.

5. DNS

Individuell handläggning, initalt kontroll var 3:e till 6:e månad.

6. HALONEVI

Ej kontroller om benign morfologi.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hudtumörer

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv