Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psoriasis

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Riktlinjer för remittering till hudspecialist

 • Alla patienter med nydebuterad psoriasis vulgaris om patienten så önskar oavsett utbredning. Symtomatisk behandling i avvaktan på dermatologbedömning.
 • Alla barn och ungdomar med psoriasis.
 • Känd plaquepsoriasis som ändrar karaktär och ej svarar på tidigare beprövade behandlingsmetoder.
 • Hand- och fotpsoriasis av pustulär typ. Behandla i väntan på bedömning.
 • Psoriasiserytrodermi, pustulär och generaliserad psoriasis remitteras akut.

Under pågående utredning/behandling ansvarar hudkliniken för den aktuella diagnosen men inte för andra hudåkommor.

Efter avslutad utredning/behandling sker fortsatt receptförskrivning som regel i primärvården.

 

Diagnostik och utredning

Diagnosen är klinisk och baseras på utseende och lokalisation av hudförändringarna. Stansbiopsi har föga värde. Punktprevalensen av psoriasis är cirka 3 % i norra Europa. Cirka 40% av psoriasispatienter har nagelförändringar; små gropar i nagelytan, förtjockade ogenomskinliga naglar eller onykolys, förändringar i nagelbädden som lyfter upp nageln.

Cirka 20 – 40% av psoriasispatienter har led- eller ryggbesvär. Sjukdomsbilden varierar från mild artrit i enstaka leder till mycket svår, destruktiv sjukdom med stor risk för funktionshandikapp.

Flera läkemedel såsom litium, klorokin, β-blockerare, ACE-hämmare och IFN-α (interferon) kan provocera ett insjuknande, försämra psoriasis eller framkalla terapisvikt.

Patienter med måttlig till svår psoriasis har samsjuklighet avseende obesitas, diabetes typ II, hjärt-kärlsjukdomar, depression, hypertoni och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Flera epidemilogiska stadier har visat att patienter med medel till svår psoriasis har en överkonsumtion av alkohol och röker mera. Rökning och alkohol kan försämra psoriasis.
Det är viktigt att vi informerar patienten om sambandet mellan livsstil och psoriasis.
I bedömning av behov för uppföljning ska hänsyn tas till ökad förekomst av kardiovaskulära risksjukdomar hos patienter med svår psoriasis.

Behandling

Plack på armbågar, knän samt enstaka på kroppen

Starta alltid med avfjällande terapi (t.ex. Salsyvase salva 2% eller annan mjukgörande) i några dagar tills fjällningar är borta. Vid behandling av stora hudområden finns risk för salicylsyraintoxikation. Denna risk är större hos barn.
Efter avfjällning:

 • Grupp I – II glukokortikoid används vid förändringar i ansiktet och intertriginöst 1 - 2 gånger dagligen till god klinisk effekt, därefter nedtrappning.
 • I övrigt används glukokortikoider grupp III
  (–IV) hos vuxna. Underhållsbehandling 1 - 2 gånger i veckan.
 • Ett ytterligare alternativ kan vara Daivobet salva. Behöver endast appliceras en gång dagligen men är dubbelt så dyr.

Guttat psoriasis

 • Svalgodla. Behandla även symptomlösa grupp A streptokocker. Vid upprepade skov tänk på streptokocker i familjen.
 • Behandlas med mjukgörande kräm och glukokortikoider grupp II - III. Läker oftast spontant inom några veckor. Vid utebliven förbättring remiss till hudmottagning för UV-B terapi.

Barn och ungdomar bör remitteras till hudkliniken.

Hårbottenpsoriasis

Ofta krävs intermittent terapi under långa tider.

 • Inledande avfjällande behandling med Salicylsyra 5% i Decubal kräm.
 • Grupp III - IV glukokortikoid lösning/emulsion 1 – 2 gånger dagligen tills förbättring inträder. Applikationsfrekvensen trappas sedan ned successivt.
 • Daivobet gel en gång dagligen, till kvällen, i max 4 veckor.
 • Mjällschampo

Invers psoriasis

 • Behandlas med grupp I – II glukokortikoider i kräm 1 - 2 gånger dagligen under en begränsad period (cirka två veckor). Därefter övergång till intermittent behandling.
 • Psoriasis i hörselgången behandlas som invers psoriasis.

Terapiresistenta fall skall remitteras.

Hand- och fotpsoriasis

 • Vid hyperkeratotiska förändringar inledande avfjällande behandling med t.ex. Salsyvase salva 2% med plastpåsar/handskar nattetid.
 • Lokalbehandling med glukokortikoider grupp III – IV kan försökas initialt.
 • Goda resultat på kort sikt kan nås med glukokortikoid lösning grupp III – IV under hydrokolloidalt förband.

Vid pustulosis palmoplantaris remiss till hudkliniken. Vid svåra besvär remiss till hudkliniken för fotvård.

Nagelpsoriasis

Nagelpsoriasis är mycket svårbehandlad. I första hand rekommenderas nagelvård. Remiss till hudkliniken vid handikappande, svåra besvär.

Psoriasis med artralgi och myalgi

 • Inled med fysioterapi hos sjukgymnast/arbetsterapeut, NSAID/COX 2-hämmare och Alvedon.
 • Vid förekomst av synoviter eller tenosynoviter remiss till reumatologen efter basala artritutredning utefter PM reumatologen.
 • Entesiter kan man prova att spruta med Kortison.
 • Om kvarstående besvär förslås basala artritutredning utefter PM från reumatologen.
 • Avvakta svar på utredningen innan eventuell remiss till reumatologen.

Sjukskrivning

Sjukskrivning vid psoriasis och pustulosis palmoplantaris (PPP), Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Efter behov. (Patienter i specialistvård som får systematisk behandling och/eller PUVA följs upp i det nationella psoriasis registret, PSOReg.)

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsinstrument som används på hudkliniken är reduktion av PASI och förbättrat livskvalité som DLQI eller VAS.

Omvårdnad

På hudkliniken/hudmottagningar finns möjligheter att få  ljusbehandlingar, behandlingsbad och lokalbehandlingar. 
På hudkliniken finns kuratorresurs.
Behöver patienten inneliggande vård finns 4 vårdplatser på hudklinikens vårdavdelning.

Rehabilitering

Klimatvårdsansökan kan ske via remiss till hudkliniken.
Vid behov av stöd och hjälp kring frågor som rör: sorg och kris, relationer till familj/närstående, samhällets stöd och resurser, patienträttigheter eller rehabilitering och rekreation kan patienten vända sig till kurator.
Kontakta arbetsterapeut vid funktions- eller aktivitetsnedsättningar.

 

Fastställt: 2008-12-10

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Carina Linderfalk, Ledamot nämnd styr, Regionfullmäktige

Christina Berndes Sköldmark, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Iwona Wielondek, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2019-08-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv