Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

STI

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vissa könssjukdomar (STI- sexually transmitted infections) är vanliga i Sverige, särskilt klamydia, kondylom och genital herpes och bör därför kunna hanteras såväl i primärvården, på ungdomsmottagningar som i specialistvården. Andra sexuellt överförbara sjukdomar är mer sällsynta och bör av den anledningen skötas inom specialistvården. Oklara sår eller infektioner i underlivet där man har uteslutit de vanligaste könssjukdomarna bör därför remitteras till STI-mottagningen för närmare utredning.

Diagnostik och utredning

Det är inte ovanligt med flera STI samtidigt - därför bör varje patient som söker för misstänkt STI undersökas med tanke på detta.

Förslag på rutinundersökningar av patienter som söker för STI

 • Anamnes
 • Direkt klinisk undersökning
 • Direkt mikroskopering av uretra och/eller cervixutstryk
 • Eventuell wet smear av vaginal sekret
 • Provtagning för klamydia och gonorré
 • Beroende på anamnes och symtom ta ställning till provtagning avseende mycoplasma genitalium, serologi för HIV och eventuellt Syfilis, Hepatit B och C serologi.

Smittskyddslagen (SmL)

Följande STI omfattas av smittskyddslagen och är därför anmälningspliktiga

 • Klamydia
 • Gonorré
 • Syfilis
 • HIV
 • Hepatit B och C

Kostnadsfrihet

Vid misstanke om anmälningspliktig STI enligt SML ska undersökning och behandling vara kostnadsfri. På recept anges kostnadsfritt enligt SML.

Smittspårning

Den behandlande läkaren är ansvarig för att anmälan och smittspårning av anmälningspliktig STI kommer till stånd. Detta medför skyldighet att förvissa sig om att även partners blir undersökta. Det är dock viktigt att inte ge partner behandling utan föregående provtagning!

Anmälan enligt SmL görs via sminet.se (nytt fönster) (undantaget är syfilis som, beroende av sjukdomsduration, lämpligen görs via mottagande STI-mottagning - anges på remissen!). Remiss för smittspårning skickas till närmaste Hud-STI-mottagning, medan behandling och SmL-anmälan ska ske av provtagande läkare eller därtill delegerad personal på den klinik där provet tagits. OBS! Vid gonorré och syfilis ges behandlingen på Hud-STI-mottagning. 

Prevention

Varje möte med en STI patient utgör ett bra tillfälle att tala om hur man skyddar sig på bästa möjliga sätt för STI och/eller oönskade graviditeter. 

Behandling

STI - sjukdomsspecifika dokument

Fastställt: 2011-06-03

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Per Anders Mjörnberg, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2018-09-06
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv