Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Venöst sår

Vårdnivå och remiss

Behandling i primärvården.

 Remiss till:

 • Hudmottagningen vid utebliven förbättring inom 3 månader eller osäkerhet om diagnosen.

 • Kärlkirurg för ställningstagande kirurgi avseende ytlig (varicer) eller perforant insufficiens samt vid misstanke samtidig arteriell insufficiens som ger hinder för adekvat kompressionsbehandling.
  Varicer
 • Ortopedteknik för behandlingsskor.

Diagnostik och utredning

Insufficienta venklaffar leder till förhöjt ventryck och vätskeutträde. Detta stör hudens mikrocirkulation med fibrinutfällning och försämrat näringsutbyte som följd. Bakomliggande riskfaktorer är varicer, tidigare tromboser, störd fibrinolys samt graviditeter. Andra försämrade faktorer är inaktivitet (dålig muskelpumpfunktion), hjärtinsufficiens och malnutrition.

Insufficiensen kan engagera det ytliga (varicer) eller djupa vensystemet samt perforanter. Venösa sår är den vanligaste sårtypen på underbenet.

Såren är lokaliserade på underbenets nedre tredjedel, framförallt ovan fotleden (damaskregionen) medialt. Huden på underben/fot är ödematös, ibland konsistensökad. Ofta föreligger hemosideros (brunaktig missfärgning som tecken på långvarigt ödem med subcutan deponering av hemosiderin) samt varicer. Ödemet leder ibland till hypostatiskt eksem. Såren är ytliga, vätskade, fibinbelagda, sällan nekrotiska. Ibland ses specifika förändringar som lipodermatoscleros och atophie blanche.
Patienten anger tyngdkänsla och värk som tilltar vid stående/stillasittande (tilltagande ödem och vävnadsischemi).

Diagnosen är som regel enkel utifrån anamnes och status. Distala pulsar är normalt palpabla eller tydliga med doppler. Ankelindex >0,9. Undersökning med handhållen doppler avslöjar reflux i ytliga vensystemet - se Sårwebben Skaraborgs sjukhus. Vid osäkerhet kan insufficiensen bekräftas med venös duplex.
Ankeltrycksmätning med doppler
Sårwebben Västra Götalandsregionen (nytt fönster)

Behandling

Grundregel: Svullna ben läker ej!
All sårbehandling är tålamodsprövande för både patient och personal. Det är av stor vikt att motivera patienten för att uppnå god följsamhet. Personalen ska ha rätt kompetens. Slentrianmässig ordination av antibiotika är ett konstfel!

Nedanstående punkter är alla viktiga – venöst sår bör bedömas ur samtliga aspekter för framgångsrik behandling.

 • Ödem: Konsekvent och permanent behandling av benödemet är helt avgörande för behandlingsframgång. Viktigast är kompressionsbehandling med kompressionsbandage. Pumpstövel kan vara ett komplement.
  Vid sängläge rekommenderas högläge av benet (>10 cm över hjärtnivå), vid sittande kan underbenet läggas upp.
  Principer för kompressionsbehandling, Region Jönköpings län, sår (nytt fönster)
  Kompressionsutrustning, Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings län (nytt fönster)
 • Eksem: Hypostatiskt eksem skall behandlas med lokala steroider grupp 2-3 med successiv utglesning.
 • Smärta: Adekvat smärtlindring är av stor vikt för både följsamhet och sårläkningen i sig.
 • Infektion: Försämring av sår orsakas inte alltid av infektion. Bakterier finns i alla sår, behandling endast vid klinisk infektion se STRAMA - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (PDF 1,9 MB
  Vid odling görs detta från sårkanten efter noggrann sårrengöring.
 • Egenvård.
  Fysisk rörelse stimulerar muskelpumpen och befrämjar ödemmobilisering (FaR). Rökare ska motiveras till rökstopp. Fullgod och näringsriktig kost.
  Patientinformation om sår (begränsad behörighet, nytt fönster) 
 • Kirurgi: Vid insufficiens i ytliga vensystemet eller perforanter kan patienten remitteras för kärlkirurgisk bedömning. Vid utdragen/långsam läkning kan behandling med pinch-grafting på hudklinik vara ett alternativ.

Uppföljning

Alla läkta venösa sår kräver livslång kompressionsbehandling för att förhindra recidiv. Patienten ska förses med kompressionsstrumpa, helst klass 2. Glöm inte egenvårdsråd (hudvård, rökning, motion, kost). Patienten uppmanas till ny kontakt vid problem. 
Kompressionsstrumpor - riktlinjer (begränsad behörighet, nytt fönster)

Kvalitetsindikatorer

pvkvalitet.se - Kvalitetsregister för primärvården (nytt fönster)

Omvårdnad

Svårläkt sår på underbenet – distriktssköterska i samarbete med läkare

Prevention

Patienter enligt nedan ska ha adekvat kompressionsbehandling.

 • tidigare venöst sår
 • kroniskt benödem
 • tillfälliga benödem

Mer information

Detta är en fördjupning till svårläkta sår

Uppdaterad: 2019-04-02
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv