Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Silverförband

Bakgrund

Alla svårläkta sår blir efter tid kontaminerade av bakterier utan att det behöver påverka sårläkningen negativt. Om bakterierna koloniserar såret och mängden bakterier når en kritisk gräns kan sårläkningen hämmas och avstanna utan att kliniska tecken på infektion kan ses. Ytterligare en orsak till avstannad sårläkning är bildande av biofilm (beläggning av bakterier inbäddade i geléliknande ämne).
Cellulit, lokal infektion, uppstår när bakterierna invaderat vävnaden runt såret och orsakar en vävnadsskada. Typiska symptom är rodnad, ödem, värmeökning, smärta och ökad sekretion från såret.

Silver i jonform är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Silver i olika former kan vara avdödande för ett brett spektrum av bakterier och andra mikroorganismer, men även vara skadligt för mänskliga celler. Flera typer av silverinnehållande såromläggningsprodukter finns på marknaden, men det vetenskapliga underlaget avseende förbandens behandlingseffekt är otillräckligt. Dessutom finns flera rapporter som pekar på att silverinnehållande produkter driver resistensutveckling mot såväl silver som antibiotika.

Silverinnehållande såromläggningsmaterial bör inte användas av följande skäl

  • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt vad gäller behandlingseffekten
  • Dessa produkter har visat sig orsaka resistensutveckling hos bakterier mot såväl silver som antibiotika
  • Silver kan vara toxiskt för människor samt påverka miljö och vattenlevande organismer negativt

Med detta som grund ska silverinnehållande såromläggningsmaterial användas mycket restriktivt.

Upphandling

Region Jönköpings län har beslutat att upphandla Acticoat flex 7® och Aquacel Ag extra®. Beställning görs via inköpsavdelningens Kundtjänst.

Rekommenderade riktlinjer

  • Ordineras av läkare eller distriktssköterska med förskrivningsrätt.
  • Kritiskt koloniserade sår där annan behandling varit utan effekt.

Invasiv sårinfektion behandlas med antibiotika för systemisk behandling. Bakomliggande orsaker till såret skall alltid identifieras och behandlas.

Behandling bör endast fortgå så länge man ser en fortsatt förbättring. Därefter ska övergång till annan typ av förbandsmaterial ske. Ses ingen förbättring efter 2 veckor med silverinnehållande förband väljs andra behandlingsalternativ. Uppföljning görs kontinuerligt och varje förbandsbyte dokumenteras avseende effekt.

Avfallshantering: Silverförband slängs som brännbart avfall.

För att förbättra utvärderingen och kunskapen om detta förbandssortiment ska ett testprotokoll användas vid varje påbörjad behandling för att följa sårets utveckling, förbandets kvalitet, funktion och effektivitet. Testprotokoll medföljer varje beställning och kan även hämtas på Region Jönköpings läns intranät under
Sår (begränsad behörighet).  

Efter avslutad behandling skickas protokollet till: Heidi Mäklin, Hudmottagningen, 551 85 Ryhov.

Sammanfattning

Gruppen menar att det fortfarande finns för lite evidens för en bred användning av silver vid sårbehandling. Därför ska silverinnehållande såromläggningsprodukter användas restriktivt och endast i de fall där andra alternativ visat sig verkningslösa.

Mer information

Detta är en fördjupning till Fakta Svårläkta sår.

Uppdaterad: 2019-08-30
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv