Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hypertoni och diabetes

Diagnostik och utredning

Aktuella internationella rekommendationer anger att blodtrycksmålet vid diabetes är <140/85.

Om patienten har autonom neuropati, vanligast vid mångårig typ1 diabetes, kan ortostatism föreligga. Mät då blodtrycket även i stående. Det lägsta värdet är det som gäller.

En del patienter med diabetes och normalt blodtryck på mottagningen kan ha nattlig hypertoni, vilket kan upptäckas med 24h blodtrycksmätning.

Behandling

Vid primär hypertoni utan andra riskfaktorer kan man ofta invänta effekt av livsstilsförändringar. Vid diabetes och hypertoni bör både läkemedel och livsstilsförändringar ordineras direkt när hypertonin är fastställd.

ACE-hämmare eller ARB är förstahandsmedel vid alla former av diabetes. I första hand väljs enalapril eller losartan.

Såväl tiazider som betablockerare har i en del studier setts öka insjuknandet i diabetes, sannolikt pga effekter på insulinkänsligheten. Samtidigt har tiazider visats sig vara minst lika bra som andra hypertoniläkemedel hos patienter med diabetes avseende utfall i mortalitet och morbiditet och kan med fördel kombineras med ACE-I/ARB. Kombinationen tiazid och betablockerare bör dock undvikas om alternativ finns.

Hos patienter med njurskada (mikroalbuminuri eller proteinuri) ska ACE-hämmare eller ARB användas även om blodtrycket är normalt. Om patienten har förhöjt S-kreatinin bör man väga risken att med ACE-hämning försämra njurfunktionen och alltid noga följa kreatininvärdet.

En kombination av två eller flera läkemedel är oftast nödvändig för att uppnå ett blodtrycksmål på 140/85 eller lägre.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hypertoni

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv