Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mätresultat från Nationella Diabetes Registret

Nationella Diabetes Registret (NDR)

NDR är ett kvalitetsregister för diabetes. Svensk Förening för Diabetologi är ansvarig för driften av NDR och stöds av Svenska Diabetesförbundet.

I regelboken för vårdval i Jönköpings län är det ett krav att vårdenheten ska rapportera diabetespatienter till NDR. Länets medicinkliniker rapporterar också till NDR.

Varje vårdenhet kan själv ta ut data från NDR och följa patienternas värden över tid. Nedan finns diagram över några av de viktigaste riskfaktorerna vid diabetes och jämförelse med andra vårdenheter. Det är dock viktigt att notera att olika vårdenheter kan ha olika många patienter inrapporterade och det kan skilja i ålder och övrig sjuklighet varför jämförelser mellan vårdenheter bör göras med försiktighet och man bör ta hänsyn till faktorer i vårdenhetens befolkning.

Till grund för diagrammen har det senaste inrapporterade värdet under föregående 12 månaders-period använts. Är det färre än 6 patienter på en parameter tas den inte med för den enheten.

Primärvården

Medicinkliniker

Ansvarig

Anders Tengblad
Distriktsläkare, Med Dr
Primärvårdens fou-enhet, Futurum

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv