Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hypertoni, bakgrund

Förhöjt blodtryck är i dag den viktigaste riskfaktorn för sjukdom och död. Behandlingen av högt blodtryck är därför en av sjukvårdens största utmaningar. I Sverige har drygt 1/3 av den vuxna befolkningen högt blodtryck. Av dessa har cirka 1/3 medicinsk behandling och enbart 1/3 uppnår målblodtrycket.

Det primära målet med behandlingen av en patient med högt blodtryck är att minska risken för kardiovaskulär sjukdom. Detta kräver, utöver behandlingen av blodtrycket, också åtgärder mot alla andra påverkbara riskfaktorer såsom rökning, dyslipidemi, övervikt och diabetes. Dessutom ska andra yttringar av hjärt- och kärlsjukdom behandlas optimalt.

Med ett adekvat omhändertagande av patienter med förhöjt blodtryck kan man påtagligt minska incidensen av stroke, hjärtinfarkt/hjärtsvikt och njursjukdom. Möjligen har hypertoni även betydelse för utveckling av demenssjudomar. Över häften av personer med högt blodtryck har således inte fått diagnos och behandling och blir oftast först kända när någon följdsjukdom dyker upp. Det är därför angeläget att hitta dessa personer i tid och ge adekvat behandling. Därför är hälsokontroller av 40-, 50- och 60- åringar viktiga, samt en frikostighet med blodtrycksmätning för alla vuxna som besöker sin vårdcentral och eventuellt ge patienten möjlighet att själva mäta sitt blodtryck.

Erfarenheter från de senaste årens studier talar starkt för att mycket av riskreduktion och regress av organskada är att relatera till blodtryckssänkningen i sig, snarare än med vilket preparat blodtryckssänkningen åstadkommits. Allt större vikt skall också fästas vid det systoliska blodtrycket som riskfaktor, speciellt hos äldre.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hypertoni

Uppdaterad: 2019-09-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv