Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Farmakologisk behandling hypertoni

Vid primär hypertoni utan annan komplicerande sjukdom utgör ACE-hämmare/Angiotensin II receptorblockerare (ARB), tiaziddiuretika/tiazidliknande diuretika och Ca-antagonister alltid förstahandsalternativ.

Överväg kombinationsterapi tidigt och även primärt vid blodtryck > 20/10 över målvärdet, då man vid lämpliga kombinationer får en synergistisk effekt med undvikande av biverkningar.

Observera att patienter som ställs på ACE-hämmare/ARB alltid ska följas med S-kreatinin-kontroll efter 1-2 veckor. Gå snabbt upp i planerad fulldos. Försiktighet vid patient som har hjärtsvikt eller njursvikt och speciellt hos de som behandlas med diuretika. Effekten av ACE–hämmare/ARB behandling kan tidigast utvärderas efter 4-6 veckor. Vid behandling med ACE-hämmare/ARB finns risk för symptomatisk hypotension på grund av hypovolemi orsakad av vätske- och/eller saltbrist till exempel efter kräkningar och diarre eller vistelse i varmare klimat. Patienten bör därför informeras om att undvika vätskebrist och att göra uppehåll med medicinen i samband med gastroenterit eller vätskebrist av annan orsak.

Om målblodtrycket inte uppnås med en kombination av ovanstående preparat kan tillägg av en betablockerare övervägas till patienter med kärlkramp, hjärtsvikt eller tidigare hjärtinfarkt. Det kan också övervägas om ovanstående förstahandsval inte gett önskvärd effekt.

Effektiva kombinationer är:

  • ACE-hämmare/ARB och tiaziddiuretika/tiazidliknande diuretika ev som kombinationspreparat
  • ACE-hämmare/ARB och Ca-antagonist
  • Ca-antagonist och betablockad

Mindre lämpliga kombinationer:

Kombinationen betablockerare och tiaziddiuretika ur metabol synpunkt.

Kombinationen betablockare och ACE-hämmare/ARB - mindre effektiv blodtryckssänkning (men är rekommenderad behandling vid hjärtsvikt).

Kombination ACE-hämmare och ARB – rekommenderas inte som hypertonibehandling.

Läkemedelsval

Läkemedel

Lämpligt val vid:

Relativ kontraindikation

ACE-hämmare/ARB

Hjärtsvikt
Diabetesnefropati
Mikroalbuminuri

Graviditet
Fertila kvinnor
Misstanke om njurartärstenos
Aortastenos

Tiaziddiuretika/tiazidliknande diuretika

Hjärtsvikt
Äldre
Isolerad systolisk hypertoni

Graviditet

Nedsatt njurfunktion (kreatinin > 150 µmol/L)

Tidigare icke melanom hudcancer

Calciumantagonister

Angina pectoris
Isolerad systolisk hypertoni
Perifer kärlsjukdom
Äldre

Hjärtsvikt

Beta-blockerare

Ischemisk hjärtsjukdom
Sekundär profylax efter hjärtinfarkt
Hjärtsvikt

Astma, KOL
Perifer kärlsjukdom

Rekommenderade läkemedel, jönköpings län

Spironolakton kan vara ett effektivt tillägg om ovanstående inte räcker om kreatinin och kalium är normalt. Spironolakton vid hypertoni

ASA rekommenderas inte som primärprevention i normalfallet men ska ges till patienter med kardiovaskulär sjukdom.

Statiner rekommenderas som primärprofylax till patienter med hög kardiovaskulär risk och lipidnivå över målnivå. Fakta hyperlipidemi

Mer information

Detta är en fördjupningssida till Hypertoni.

Uppdaterad: 2019-06-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv