Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fördjupad utredning vid svårare fall

 
Kostanamnes och bedömning av nutritionsstatus

Vikt, BMI och enkel kostanamnes ingår i initiala utvärderingen men vid mer avancerad KOL är det ofta motiverat med utredning av dietist.

Pulsoximetri

Under förutsättning att patienten ej får syrgasbehandling innebär normal per kutan syremättnad att respiratorisk insufficiens är osannolik.

Artärblodgaser med bestämningar av pCO2 och pO2

Mäts vid pulsoximetri < 90 % (utan oxygenbehandling). Saknas pulsoximeter skall blodgasbestämning övervägas vid FEV1 <40 % av förväntat normalvärde men notera att korrelationen mellan FEV1och artärblodgaser är dålig.

Diffusionskapacitet Enkel undersökning för att bedöma graden av diffusionspåverkan. Låg diffusionskapacitet är prognostiskt ogynnsamt.
Kroppspletysmografi För bestämning av total lungkapacitet, residualvolym och grad av hyperinflation.
Blodstatus Vid misstanke om sekundär polycytemi.
Arbetsprov

Utförs ej rutinmässigt men kan vara värdefullt t.ex. vid dyspnéutredning eller pensionsbedömning.

HRCT

För diagnos av emfysem, bronkiektasier och interstitiell lungsjukdom samt vid utredning inför ev. volymreducerande kirurgi.

Undersökningar i speciella fall

Bronkoskopi kan vara motiverat av differentialdiagnostiska skäl.

Blodgasmonitorering under sömn görs vid misstanke om samtidig sömnapné.

Lungmekanisk undersökning utförs ej rutinmässigt men kan vara värdefullt för bedömning av lungelasticitetsförlust och ökat andningsarbete vid emfysemutredning.

Ventilations- och perfusionsscintigrafi görs t ex vid utredning inför ev. volymreducerande kirurgi.

Mätning av andningsmuskelfunktion görs endast på speciell indikation.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till KOL

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv