Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Utredning och handläggning vid nedsatt njurfunktion

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården ansvarar för basal utredning och handläggning . I följande fall kan remiss till njurmedicin vara aktuell:

Akut kontakt (ev. per telefon) bör tas vid:

 • snabb nedsättning av njurfunktion
 • vaskulit- / glomerulonefritmisstanke
 • misstanke om nefrotiskt syndrom (uttalad proteinuri)
 • uttalad hypertoni (diastoliskt blodtryck >120 mmHg), om samtidiga patologiska urinfynd finns, i annat fall till internmedicinsk specialist.

Normal kontakt bör tas vid:

 • Signifikant proteinuri av oklar genes – kvantifiera gärna (dygnsmängd).
 • Diabetiker när GFR<30 ml/min, kreatininvärdet runt 200 µmol/l eller Cystatin C>1,6 mg/l.
 • Yngre diabetiker vid GFR<40 ml/min, kreatininvärde 150-160 µmol/l eller Cystatin C>1,4 mg/l.
 • Kreatininstegring (gärna omkontroll) utan känd bakomliggande sjukdom eller annan provocerande faktor.
 • Patienter med kronisk uremi där aktiv uremivård kan bli aktuell (GFR<20 ml/min, kreatinin 200-250 µmol/l,
  Cystatin C>2,0 mg/l).
 • Misstanke om njurartärstenos hos patient med kreatininstegring.Vid enbart njurartärstenosfrågeställning kontaktas endokrinolog.
 • Kraftig kreatininstegring på ACE-hämmare.
 • Nyupptäckt polycystnjuresjukdom, oavsett njurfunktion.
 • Oförklarlig anemi Hb<100 g/l med GFR<60 ml/min.
 • Samtidig förekomst av hematuri och proteinuri.

Innehåll på remiss:

 • Aktuell medicinlista
 • Anamnes
 • Resultat klinisk utredning: lab-status/historik (aktuellt och tidigare njurfunktionsprov) och bilddiagnostik.

Diagnostik och utredning

Vid plötslig nedsatt njurfunktion, kontrollera först:

Klinisk utredning

 • Glomerulär filtration
  Det viktigaste vid en njurfunktionsnedsättning är att uppskatta den glomerulära filtrationen (GFR). Tre metoder används för att mäta/uppskatta njurfunktionen,
  S-kreatinin, S-Cystatin C och Iohexolclearence. 
  Mätning av njurfunktion.
 • Urinsticka
  Urinstickor används för att detektera mikroskopisk hematuri och proteinuri. tick-test. Vid isolerad hematuri är renal orsak ovanlig.
 • Urin proteinfraktionering                                                                                                                                                                                                               Urin Urin proteinfraktionering krävs för att upptäcka  tubulär- eller glomerulärproteinuri och ökad utsöndring av monoklonala lätta immunglobulinkedjor .
 • U-Sediment
  Sedimentanalys används vid misstänkt njurparenkymskada, t.ex. glomerulonefrit eller i enstaka fall vid pyelonefrit.  Kan vara av värde för lokalisering av eventuell blödning, tex renal genes (ej urologisk) till hematuri misstänks vid korniga cylindrar i sediment.
  Sedimentanalys utförs på sjukhuslaboratorier i Eksjö, Värnamo och Jönköping. Med speciell frågeställning kan provet skickas med allmänremiss till njurmedicin.
 • U-Albumin
  Kvantifiering av albumin (t ex dygnsmängd urinalbumin, g/l) sker för att fastställa selektiv glomerulär proteinuri.
 • U-Albumin/kreatinin kvot
  U-Albumin/kreatinin kvot detekterar mikroalbuminuri. Metoden används som sceening hos diabetiker och vid annan kärlsjukdom, är ett mått på organskada och har ett prognostiskt värde.
 • Ultraljudsundersökning
  Med ultraljud kan njurarnas storlek och parenkymtjocklek bedömas, liksom tumörer och cystor i parenkymet. Med ultraljud kan även hydronefros och mängd av residualurin i urinblåsan påvisas.
 • Renogram
  Renogram är en bristfällig undersökningsmetod vid nedsatt njurfunktion och njurartärstenos. Metoden kan användas vid andra frågeställningar (avflödeshinder, hydronefros, reflux etc).
  Läs mer MAG3, MAG3 med ACE-hämmare, DMSA (begränsad behörighet, nytt fönster)
 • Duplex av njurparenkymflöde
  Duplex är den bästa noninvasiva undersökningen vid misstanke om njurartärstenos. Utförs på Klin Fys Ryhov.

Fastställt: 2010-03-03

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Nefrologi och primärvård

Ansvarig grupp: Nefrologi

Granskat av grupp: Nefrologi

Kontaktperson för innehåll:

Staffan Ekedahl, Distriktsläkare, RU avdelning, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2020-08-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv