Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Information till enheter som vårdar PD-patienter

Se i första hand lokala PM på Intranätet

Inneliggande

 • Om möjligt eget rum. Det finns viss infektionsrisk vid påsbyte.
 • Rekommenderad maxdryck är 500-1000 ml/dygn + urinmängden/24h + ultrafiltrationen. Vid infusion tänk på maxdryck.
 • Meddela PD-mottagningen när patient är inlagd samt vid utskrivning.

Hemgång

I anslutning till första hemgången efter uppstartad PD-behandling görs ett hembesök av PD-sjuksköterska.
Apoteket ansvarar för leverans till hemmet av PD-vätskor.
Patienten ansvarar för:

 • Ordinationslista
 • Rekvisition av/tfn nr för beställning av  PD-vätskor och övrigt material.
 • Övervakningslista för UF-volym, blodtryck och vikt.
 • Lista på utrustning som lämnas ut från PD-mottagningen tex: Värmeplatta, droppstativ, rostfritt bord, blodtrycksmätare, handvåg och ev. hjälpmedel.

PD-kateter, skötsel

God hygien är en förutsättning för att peritonealdialys ska fungera bra. Lika viktigt som att vara noggrann vid påsbyten är det att vårda kateterutgången och ha en god allmänhygien. Risken för infektioner är störst i samband med påsbyten och även vid hantering av katetern. Korrekt kateter vård är grundläggande för en god PD-behandling.

Omläggning av PD-kateter, inspektion av kateteringång 2-3 ggr/veckan samt efter dusch.

Duschteknik:

Under de första två- tre månaderna efter kateteroperationen måste man skydda exit site (kateterutgången) med en tättslutande plastfilm. När exit site är helt läkt kan patienten duscha utan plastfilm och bara med förbandet.

Viktigt att göra omläggning direkt efter.

Karbad är något man bör undvika eftersom risken att få in bakterier ökar då man ”blöter upp sig” i stillastående vatten. Men om bad är något patient tycker är mycket svårt att avstå ifrån kan du diskutera det med din läkare.

Tidpunkten för när exit site är helt läkt bestäms av behandlande läkare, det är alltså inget beslut man själv fattar.

Komplikationer

Kontakta alltid PD-mottagningssköterskor eller läkare vid frågor!

Peritonit (Infektion i bukhinnan)

Symtom

 • Buksmärta
 • Grumlig dialysvätska
 • Feber
 • Allmän sjukdomskänsla

Åtgärder

 • Kontakta alltid PD-mottagningen och läkare vid misstanke om peritonit för snabb behandling!

Kontaminering av PD-aggregat vid påsbyte

Sätt på en ny Jodhatt! Gör inget påsbyte! Kontakta PD-mottagningen för byte av aggregat snarast.

Övervätskning

Ökad vätskemängd i blodbanan. Orsaken kan vara för liten UF-dragning

Symtom

 • Tungt att andas och patienten måste sitta upp för att få luft. Kontakta genast njurläkare på respektive enhet!
 • Blodtrycket stiger över det normala, speciellt det diastoliska.
 • Ödem som visar sig först runt ögonen, vid anklarna och händerna.

Undervätskning

För lite vätska i blodkärlen. Orsaken kan vara för stor UF-dragning eller kräkningar och diarréer.

Symtom

 • Lågt blodtryck.
 • Yrsel.
 • Svimningskänsla.

Åtgärder

 • Drick extra, gärna buljong som är salt och binder vätskan.
 • Kontakta läkare. Vila.

Dåligt flöde av dialysvätska

Dåligt flöde av dialysvätskan kan bero på att det bildats utfällningar av s k Fibrin. Fibrin är ett äggviteämne, som bildats vid irritation av bukhinnan (bl.a. vid peritonit) och man ser då slöjvita beläggningar, ev. proppar, i kateteröppningen eller medföljande dialysvätska ut i påsen.

Det kan också bero på mekaniskt hinder:

 • Kontrollera att slangen ej är knickad under förbandet.
 • Kontrollera att aggregatet inte är knickat
 • Kontrollera att aggregatklämman är öppen
 • Förstoppning kan i vissa fall ge flödeshinder. Det är därför viktigt att du observerar om patient blir förstoppad.
 • Kontakta PD-mottagningen

Läckage från påse eller slang

 • Hål på påsen före påsbytet: Kassera och värm en ny.
 • Har påsbytet redan påbörjats innan läckaget upptäcks måste du kontakta PD-mott och läkare. Eventuellt måste antibiotika tillsättas i påsarna för att förebygga en peritonit.
 • Blir det hål på ett aggregat måste detta bytas och antibiotika tillsättas i påsarna. Om man inte behandlar detta på rätt sätt uppstår en peritonit efter några dagar. Kontakta PD-mott.

Blod i dialysatvätskan

 • Ibland händer det att ett blodkärl i bukhinnan spricker och då blir dialysvätskan lite blodtillblandad. Detta är inget farligt och brukar gå över på cirka ett dygn. Om det ej försvunnit efter ett dygn eller om vätskan är mycket blodig, bör du kontakta PD-mott. Även vid menstruation kan lite blod läcka ut i bukhålan och komma ut i dialysvätskan.

Infektioner runt kateteringången

Tvättning och desinfektion i samband med byte av aggregat eller vid tvättning av huden runt kateteringången är mycket viktigt.

Tecken på infektion: Rodnad, svullnad, värmeökning, ömhet, varliknande vätska, feber.

Kontakta PD-mott och läkare.

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv