Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Epilepsi hos vuxna, bakgrund

Bakgrund

Ett enstaka krampanfall kan drabba alla och beror på den individuella "kramptröskeln" och mängden anfallsprovocerande faktorer man utsätts för t.ex. hypoglykemi, alkoholabstinens och sömnbrist. Risken att drabbas av ett andra krampanfall efter ett första oprovocerat anfall är cirka 40%.

Epilepsi definieras som ett tillstånd med upprepade oprovocerade epileptiska anfall. I en befolkning anses omkring 5 % någon gång haft ett epileptiskt anfall. Hos cirka 0,7% finns grund för diagnosen epilepsi. Aktiv epilepsi anses föreligga om en person har minst ett anfall inom en tvåårsperiod eller erhåller kontinuerlig läkemedelsbehandling.

Generaliserade anfall förekommer hos vuxna till 20% medan partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, förekommer till cirka 65%. Oklassificerbara anfall beräknas till 15%. Incidensen av epilepsi hos vuxna är 50/100 000/år (varierar i olika åldrar) och prevalensen cirka 0,7%.

Etiologi

Vanligast är att ingen klarlagd orsak framkommer (60-70%, gäller prevalensstudier).

Stroke, tumörer, infektioner, skalltrauma, degenerativa hjärnsjukdomar och prenatala hjärnskador m.fl. kan orsaka epilepsi.

Klassifikation

De epileptiska anfallen indelas i generaliserade, partiella och oklassificerade anfall. Det finns också en indelning i epileptiska syndrom.

Primär generaliserad epilepsi engagerar båda hjärnhalvorna från början och på EEG ses bilateral aktivitet utan fokus. Exempel på primärt generaliserad epilepsi är det klassiska tonisk-kloniska anfallet (grand mal) och absensepilepsi (petit mal).

Partiell epilepsi (fokal) utgår från en del av cortex och EEG kan visa ett fokus. De partiella anfallen kan indelas i enkla (utan medvetandepåverkan) och komplexa (med medvetandepåverkan). Om de partiella anfallen har en mycket kort inledande fas och sedan övergår i sekundärt generaliserade anfall är de svåra att skilja från ett primärt generaliserat anfall.

En differentialdiagnos till epilepsi är funktionella kramper.

Mer information

Detta är en fördjupning till Epilepsi hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv