Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Migrän och graviditet

Migrän utan aura blir ofta bättre under graviditet. Migrän med aura kan försämras. De flesta med migrän förbättras eller blir besvärsfria under senare delen av graviditeten.

Behandling

I första hand icke-farmakologisk behandling, inklusive (gärna partiell) sjukskrivning.

Läkemedelsbehandling vid migränanfall:

Paracetamol i första hand om behov för läkemedel. ASA och NSAID kan användas under första 2 trimestrar av graviditeten.

Meklozin (Postafen) kan ges som tillägg till Paracetamol vid illamående.

Metoklopramid (Primperan) kan ges som tillägg till Paracetamol för förbättrat upptag, men ska undvikas i senare delen av graviditeten på grund av risk för utsättningssymtom och neurologisk påverkan på barnet.

Paracetamol med kodein (t.ex. Citodon) kan om nödvändigt användas i tidig graviditet, men kan orsaka abstinenssymtom hos barnet vid längre tids användning i sen graviditet och orsaka andningsdepression hos barnet om det tas i anslutning till förlossningen.

Av triptanerna kan sumatriptan användas under graviditet. Relativt stor erfarenhet finns av sådan behandling och sumatriptan tycks inte ha några negativa effekter på fostret. Vid återkommande, täta besvär, ska dock alltid läkare kontaktas.

Förebyggande läkemedelsbehandling:

Ska undvikas och om möjligt avbrytas före graviditet. Vid behov av profylax kan betablockerare alternativt pizotifen möjligen rekommenderas. 

Topiramat och Valproinsyra ska inte förskrivas till kvinnor som önskar eller planerar graviditet.

Botox rekommenderas inte. Nya läkemedel, såsom Erenumab (Aimovig), rekommenderas inte. (OBS! Behandling med triptaner, ergotamin eller andra läkemedel i tidig graviditet utgör inte indikation för abort!)

Migrän under amning

Många individer med migrän har kvarstående förbättring under amningsfasen. Vid utebliven förbättring rekommenderas:

1. Icke farmakologisk behandling inklusive sjukskrivning av patienten. Fadern tar ut föräldraledighet.

2. Paracetamol kan användas. NSAID Ibuprofen säkrast vid amning. Naproxen har längre halveringstid och kan möjligen ackumuleras vid upprepade doser.

3. ASA, och metoklopramid kan användas enstaka doser. Postafen kan prövas mot illamående.

4. Sumatriptan. Går bra att använda enstaka doser under amning. Risken för barnet bedöms vara låg vid enstaka doser. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 6 timmar efter intagen dos då bröstmjölken pumpas ut och kasseras.

5. Profylax bör inte användas under amning.

6. Botulinumtoxin avrådes då klinisk data saknas. Nya läkemedel, såsom Erenumab (Aimovig), rekommenderas inte.

För mer information se Janusinfo beslutsstöd

Mer information

Detta är en fördjupningssida till Migrän hos vuxna.

Uppdaterad: 2019-06-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv