Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Multipel skleros (MS), kunskapsstöd för psykologer

Bakgrund

Multipel Skleros (MS) är en kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Vid MS uppstår inflammationer i nervvävnaden, vilka ger upphov till ärrbildningar – skleroser. Det är olika delar av nervsystemet som angrips och symtomen kan därför variera beroende på vilka nervbanor som drabbas. Vanliga symtom är svaghet i eller försämrad kontroll över vissa muskler, känselstörningar, försämrad balans och synrubbningar. Det finns en stor variation i hur allvarligt förloppet av MS är, från lindriga till betydligt mer besvärliga förlopp, men sjukdomssymtomen kommer vanligen i attacker inledningsvis, så kallade skov. Ett skov kan hålla i sig från något dygn upp till ett par månader, och när skovet är över försvinner symtomen helt eller delvis. Den tid som går mellan skoven varierar dessutom kraftigt, kan vara allt ifrån några månader upp till flera år mellan skoven.

Kognitiva symtom

Kognitiv förmåga innebär språklig kommunikation, koncentration, abstrakt tänkande, inlärning och minne. Ungefär hälften av alla med MS har kognitiva symtom och besvären blir vanligare och mer uttalade vid progressiv sjukdom än vid skovvis förlöpande MS. Symtomen kan uppträda tidigt och vissa får de redan vid debut medan andra inte får några symtom.

Kognitiva problem kan vara en starkt bidragande orsak till funktionsnedsättning vid MS. Personer med kognitiv nedsättning är inte yrkesarbetande eller socialt aktiva i samma utsträckning som kognitivt opåverkade personer.

Behandling

  • Neuropsykologisk utredning kan vara aktuellt.

  • Färdighetsträning för att kompensera för funktioner som är nedsatta.

  • Psykologisk behandling för ökad acceptans.

  • Kombination motion och kognitiv träning.

Psykisk ohälsa kopplad till MS och beteendemedicinska aspekter

Vid MS är psykiska besvär som kognitiv svikt, depression och ångest vanligt förekommande och risken för att drabbas av bipolär sjukdom är förhöjd. Den kognitiva svikten är direkt korrelerad med graden av hjärnatrofi. Även för övriga psykiska besvär tror man att den neurologiskt degenerativa processen har en direkt inverkan. En annan faktor som spelar in här är MS-symtomatologins oförutsägbarhet.

Ett annat mycket vanligt problem vid MS är fatigue, drabbar mellan 65-90 % av de som har MS och för ofta med sig kraftiga funktionsinskränkningar. Den fatigue som förekommer vid MS är primärt kopplad till den neurologiskt degenerativa processen men det finns även andra faktorer som kan bidra till den. Vidare är sömnstörningar vanligt förekommande, inte minst tillsammans med depression. Sömnstörningar bidrar ofta till att förvärra MS-symtom som fatigue, kognitiv svikt och smärta, samt kan leda till eller förvärra psykiska besvär.

Behandling

  • Depression - Kognitiv beteendeterapi har dokumenterad effekt på lindriga och måttliga depressioner vid MS. Effekten på lång sikt är oklar.
  • Ångest - Begränsat stöd för kognitiv beteendeterapi och mindfulnessbaserade terapier.
  • Bipolär sjukdom - Vid misstanke om bipolär sjukdom genomförs screening. Eventuell utredning och behandling handläggs inom specialistpsykiatrin.
  • Sömnstörningar - Genomgång av sömnhygien och avslappningsövningar kan alltid göras men innan regelrätt behandling utifrån stimuluskontroll eller sömnrestriktion bör man försäkra sig om att sömnproblemen inte är betingade av sömnapné eller restless legs, vilket är väldigt vanligt vid MS. Vid oklarhet kring detta kan man behöva ha en dialog med patientens läkare.
  • Fatigue - Formulär och blanketter
Uppdaterad: 2020-09-16
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv