Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Obesitaskirurgi

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Remisser skickas till kirurgmottagningen Värnamo sjukhus.

Remissen ska innehålla information om:

 • Anamnes inklusive aktuell längd, vikt och BMI
 • Förekomst av: diabetes, högt blodtryck, ledsmärtor, hjärt-kärlsjukdom, sömnapné, gastroesofagal reflux, behandlingskrävande depression eller tidigare ätstörningar
 • Läkemedel
 • Eventuella tidigare genomgångna viktminskningsförsök

Diagnostik och utredning

Definitionen och klassifikationen av fetma mäts i Body Mass Index (BMI). BMI används som ett instrument för att bedöma operationsindikationen. Det är dock alltid viktigt att ta hänsyn till varje individ i bedömningen och att patientens övriga fetmaassocierade sjukdomar vägs in med avseende på operationsrisk. Diabetes typ 2 och sömnapné är exempel på vanliga fetmaassocierade sjukdomar där kirurgi har god effekt. Det finns inga objektiva instrument för att identifiera vilka patienter som är lämpliga för kirurgi.

Förändringar i livsstilen kommer att krävas, både före och efter operationen för att minska komplikationsrisken och uppnå bästa resultat. Exempelvis behöver patienten informeras om kravet på rökstopp och ska erbjudas remiss för rökavvänjning. Denna process måste få ta tid och 6 månaders utrednings- och förberedelsetid i primärvården är att föredra innan patienten remitteras för ställningstagande till kirurgi. Patienter med ökad risk för komplikationer måste identifieras såväl inom primärvården som inom den kirurgiska kliniken.

Det förekommer att patienter tidigare är opererade mot obesitas. Många av dessa är i behov av revisionsoperationer på grund av komplikationer till tidigare obesitaskirurgi. Exempel på komplikationer är nutritionsproblem/kräkningar eller recidiv i fetman.

Indikationer

• Rekommenderad ålder: 18–60 år (för patienter >60 år bör nyttan av interventionen noga vägas mot de, till följd av ålder, ökade riskerna med kirurgi).
• BMI >35. 
• Stärkt medicinsk indikation vid till exempel typ 2-diabetes, behandlingskrävande sömnapné, kardiovaskulär sjukdom, sjukskrivningskrävande ledsmärtor, PCOS. (PCOS=polycystisk ovariesjukdom).

Kontraindikationer

 • Psykiatrisk sjukdom, kräver särskild individuell bedömning.
 • Pågående missbruk
 • Obehandlad cancer. Behandlad cancerdiagnos kräver särskild individuell bedömning.
 • Fetma till följd av hjärnskada
 • Refluxsjukdom vid sleeve gastrectomy

I vissa fall krävs det ibland kompletterande utredningar före operationen och patienten remitteras i aktuella fall till lämplig vårdgivare.

Behandling

Målet med överviktsoperation är att minska risken för följdsjukdomar genom att uppnå reduktion av BMI till <30. Operation får aldrig vara en förstahandsmetod.

Operationsmetoden som används är gastric bypass. Den vanliga metoden idag är laparoskopisk kirurgi.

Krav inför operation är:

 • Viktnedgång 5-10 % av kroppsvikten till operationsdagen (lågkalorikost under några veckor före operation) för att levern ska svälla av.
 • Rökstopp minst 4 veckor före operation.

Postoperativt ordineras livslångt B-12, Calcium, D-vitamin samt multivitamin.

Sjukskrivning

Efter operationen är patienten sjukskriven två-fyra veckor.

Uppföljning

Vid den opererande enheten sker uppföljning via överviksteam enligt SOReg vid 6 veckor, 1, 2 och 5 år. Patienten återremitteras efter 2-årsuppföljningen till inremitterande enhet för årliga kontroller med blodstatus och förskrivning av substitutionsbehandling.

Kvalitetsindikatorer

Alla patienter som blir opererade och ej avböjer registrering förs in i kvalitetsregistret SOReg (Skandinaviskt obesitaskirurgiskt register), här följs viktminskning samt livskvalitet.

Omvårdnad

Se patientinformation Att bli opererad för fetma, en patienthandledning, Kirurgkliniken, Värnamo sjukhus, Landstinget i Jönköpings län (Pdf, nytt fönster)

Rehabilitering

Patienten erhåller individuellt anpassat program av dietist och sjukgymnast samt tar kontakt med team vid kirurgkliniken vid behov.
Obesitaskirurgi, dietisternas handlingsplan (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Fastställt: 2010-03-31

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kirurgi och primärvård

Ansvarig grupp: Kirurgi

Granskat av grupp: Kirurgi

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby Vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2018-08-15
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv