Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

UVI under graviditet

Bakgrund, Etiologi, ABU

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Behanding av UVI under graviditet kan ske inom primärvård eller specialistvård, men uppföljning efter behandling bör ske inom KHV.

Diagnostik och utredning

Vid graviditet är diagnostik med urinanalys viktig då upplevda miktionsbesvär kan vara förorsakat av annat knutet till graviditeten.

Positiv urinsticka skall alltid sändas till odling. Som positiv urinsticka räknas positiv nitur och/eller leuokocyter 2+ eller mer och/eller 2+ hematuri eller mer. OBS! Viktigt med > 4 timmar blåsinkubationstid och rent mittstråleprov

ABU om strikt, skall veriferas med 2 urinodlingar med två dagars intervall för att minska risken för överdiagnostik och onödig antibiotikabehandling.

Cystit uppstår sällan som följd av ABU och förekommer 1-2 % hos gravida kvinnor. Symtom och klinik är som hos icke-gravida. Vid symtom och positiv nitur insättes antibiotika-behandling utan att invänta odlingsvar.

Anamnes på dysuri är inte alltid cystit, det kan vara klamydiainfektion och bör därför uteslutas vid negativ urinodling.

Behandling

Patienter med symtom och växt av E-koli eller S. Saprophyticus behandlas vid 1 000 bakterier/ml, vid växt av övriga urinvägspatogener vid 10 000 bakterier/ml.

Vid växt av GBS (grupp B streptokocker) i urin under graviditet skall patienten erhålla peripartal antibiotikabehandling. Hög bakteriehalt talar för att hon är koloniserad.

Rekommenderad antibiotika, dosering och behandlingstid vid akut cystit och ABU hos gravida:

  • Mecillinam 200 mg x 3 x 5 ( kan användas under hela graviditeten vid kort behandlingstid)
  • Nitrofurantoin 50 mg x 3 x 5 ( rekommenderas ej i omedelbar anslutning till partus eller under 1:a månaden post partum om modern ammar. Det finns en liten risk för hemolytisk anemi hos barnet)
  • Cefadroxil 500 mg x 2 x 5 alt 1 g x 1 x 5
  • Cefalexin 500 mg x 2 x 5
  • GBS ABU/cystit PcV 1 g x 2 x 10, vid PC-allergi nitrofurantoin 100 mg x 3 x 7

Trimetoprim undvikes under första trimestern, hämmar folsyremetabolismen.

Recidiverande UVI eller kvarstående ABU

Defineras > 3 UVI sista året alternativt > 2 UVI under sista halvåret.

Förnyad antibiotikabehandling 3-5 dagar och därefter profylax resten av graviditeten med nitrofurantoin 50 mg eller Cefadroxil 250-500 mg till natten.

Pyelonefrit

Symtom feber > 38, allmän sjukdomkänsla. Illamående, dysuri, flankömhet och CRP > 30.

Patienten bör vårdas inneliggande första dygnen för intravenös antibiotikabehandling, i första hand med en cefalosporin (cefotaxim). Därefter peroral uppföljande behandling i 10-14 dagar.

Då det föreligger en reinfektionrisk mellan 10-20 % ges antibiotikaprofylax (se under recidiverande UVI) direkt efter avslutad pylonefritbehandling fram till en vecka efter partum.

Sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd njur- och urinvägssjukdomar, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Uppföljning av gravida

Efter behandling av UVI under graviditet bör uppföljning ske inom  KHV, ev genom att patienten remitteras.

Kontrollodling 2 veckor efter avslutad behandling skall göras vid såväl ABU som cystit.

Överväg urografi post partum vid stas av övre urinvägar, pyelonefrit eller recidiverande UVI.

Fastställt: 2009-05-06

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, kvinnosjukvård.

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-07
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv