Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Arbetsterapeutiska verktyg för aktivitetsbalans

En hälsosam livsstil innebär en balans mellan arbete, hem- och familjesysslor, lustfyllda aktiviteter, återhämtning och sömn. Genom att bli medveten om sina vardagliga aktiviteter, att se sitt aktivitetsmönster och utifrån detta se vad som behöver förändras för att återta balans. Här kan ex. aktivitetsdagbok, aktivitetscirklar,  instrumenten ”Min mening” och ADL-taxonomin användas för att kartlägga aktivitetsmönster.

Aktivitetsbalans innebär att individen blir medveten om sin kapacitet och prioriterar vilka aktiviteter som hon/han vill och behöver engagera sig i, både på det personliga planet och i samhället. Om individen saknar meningsfulla/uppmuntrande aktiviteter uppstår obalans. Stress kan uppkomma på grund av såväl inaktivitet som av ett för högkomplext aktivitetsmönster.

Arbetsterapi kan hjälpa individen att hitta strategier för att skapa en balans mellan olika aktiviteter och vila. Dessa strategier kan till exempel vara att hitta rutiner och struktur som bidrar till en god aktivitetsförmåga för att kunna hantera vardagen.

Vardagsrevidering är en behandlingsmetod i grupp och har fokus på förändring av aktiviteter och aktivitetsmönster. Målsättningen är att deltagarna skall få en tydligare bild av vad de vill/behöver förändra för att kunna fortsätta arbeta/arbetsträna förhindra eller minska sjukskrivning.

Mer information

Detta är en fördjupning till Levnadsvanor - Stress

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv