Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Anvisningar för hälsosamtal

Genomförande

Hälsosamtalet genomförs via ett digitaliserat webbstöd, där patienten besvarar enkäter på sin egen dator/surfplatta/smartphone. För de patienter som inte har e-legitimation och tillgång till dator/surfplatta/smartphone ska vårdcentralen ha en särskild invånardator, där patienten kan besvara enkäterna inför hälsosamtalet. Själva samtalet på vårdcentralen eller barnhälsovårdsenheten genomförs med hjälp av bärbar dator eller surfplatta.

Metodpärm för Hälsokurvan

I Metodpärmen för Hälsokurvan kan du läsa hur hälsosamtalet ska gå till. Så här når du innehållsförteckningen i metodpärmen:

  • Högerklicka i fönstret och sedan på "Visa navigeringsruteknappar". Då får du upp fyra symboler i vänsterkanten.
  • Klicka på symbolen för "Bokmärken". Då får du upp en innehållsförteckning för pärmen i vänsterkanten.

Metodpärm för Hälsokurvan (pdf)

Checklistor

Vårdcentralerna får listor automatiskt uppladdade i webbstödet på de invånare som ska bjudas in under året. Invånarna är sorterade slumpmässigt för att urvalet ska bli representativt när det gäller ålder och kön. Listorna uppdateras varje natt. Barnhälsovården lägger in sina föräldrar i webbstödet vid första hembesöket. Checklistan är ett stöd för dig på vårdcentralen och barnhälsovården i hela processen. 

Förbrev

Region Jönköpings län skickar vid årets början ut ett förbrev med post till alla invånare i Jönköpings län som fyller 40, 50, 60 eller 70 år under året. I förbrevet informerar vi om möjligheten att delta i hälsosamtalet samt att invånaren själv kan boka sin tid via e-tjänsterna på 1177.se.

Förbrev om hälsosamtal (pdf)

Rutin för schemaläggning av tider i webbtidbok

För att invånaren som får erbjudande om hälsosamtal ska hinna ta prover och svara på frågor innan besöket måste tid bokas minst fyra veckor innan besöket. Schemaläggning i Cosmic: Tidsgräns 28 dagar (4 veckor). Eftersom patienten ska boka tiden minst fyra veckor innan besöket ska ni ange Ägande och lånande före tidsgränsen och Ägande efter tidsgränsen. För mer information se avsnitt 1.1 Schemaläggning, skapa schemamall/lägga schema direkt i resurstidbok.

Rutinbeskrivning Cosmic webbtidbok

Ändra villkorstext

Tänk på att ändra er villkorstext om ni inte redan har gjort det med anledning av basutbudet. Lägg till att ni erbjuder hälsosamtal i texten.

Villkorstext för att boka tid i primärvården (intranätet)

Öppna tjänsten Boka tid

Har din vårdcentral inte öppnat tjänsten Boka tid måste det göras. Vänd dig till din administratör för Mina vårdkontakter.

Inbjudan

Om invånaren själv inte bokat sin tid via e-tjänsterna, bjuder vårdcentralen in med något av breven i webbstödet: Inbjudan med telefon (senast två veckor innan) eller Inbjudan med förbokad tid (senast fem veckor innan).

Syftet med de riktade hälsosamtalen är att så många som möjligt i alla socioekonomiska grupper ska delta. Vetenskapliga studier visar på högst deltagande (särskilt i socioekonomiskt svaga grupper) om inbjudan görs med brev följt av ett telefonsamtal. Näst bäst är inbjudan med förbokad tid kompletterat med påminnelse vid eventuellt uteblivet svar. Vi rekommenderar därför i första hand inbjudan med telefon. Det underlättar också administrationen, både för patienten och för er på vårdcentralen eftersom tiden bekräftas och eventuella frågor kan besvaras direkt. Dessutom kan prover inför besöket läggas in i ROS. Bekräftelse på överenskommen tid skickas via webbstödet.

Om inbjudan skickas med förbokad tid och svar uteblir skickas en påminnelse efter 14 dagar. En påminnelse ökar deltagandet med cirka 25 %.

Förstagångsföräldrar får en inbjudan av sin BHV-sköterska i anslutning till att barnet fyller ett år. Här kan ju inbjudan ske muntligt genom direktkontakt i samband med besök på BHV. Bekräftelse på överenskommen tid skickas via webbstödet.

Frågeformulär som ska besvaras innan hälsosamtalet

Patienten når de formulär som ska besvaras via 1177 på sin egen dator/surfplatta/smartphone eller den invånardator som finns på vårdcentralen.

Om patienten behöver tolk kan formulären besvaras i samband med hälsosamtalet. Vid behov av tolk finns en manual till stöd för hur personalen kan fråga.

Provtagning

Provsvar ska finnas tillgängliga vid hälsosamtalet. Därför ska patienten senast en vecka före hälsosamtalet ta de prover som ingår.

Registrering i kassan

Förstagångsbesök för patient med hälsosamtal för 40-, 50-, 60- och 70-åringar registreras i receptionen med kassakod 450. Patientens avgift för hälsosamtalet är 100 kronor. Hälsosamtalet för förstagångsföräldrar ingår i barnhälsovårdens ordinarie verksamhet och är kostnadsfritt.

Rutinbeskrivning för kassan avseende hälsosamtal för 40-, 50-, 60- och 70-åringar (nytt fönster)

Frågeformulär som besvaras i samband med hälsosamtalet

I samband med hälsosamtalet fyller du i formuläret ”Frågor om din fysiska aktivitet” i webbstödet.

Hälsokurva tas fram

Med stöd av svaren i formulären samt de prover och mätningar som ingår skapas en personlig Hälsokurva i webbstödet.

Hälsosamtal genomförs

Med stöd av Hälsokurvan genomför du ett personcentrerat hälsosamtal för att ta reda på vilka förbättringar patienten kan göra, hur patientens motivation till förändring ser ut samt om patienten vill ha stöd till förbättring. Du kan ge enkla råd i direkt anslutning till hälsosamtalet enligt FAKTA kliniskt kunskapsstöd Levnadsvanor.

När hälsosamtalet är avslutat får patienten en utskrift av Hälsokurvan i färg med sig hem samt en utskrift av resultatet av "20 frågor om dina matvanor". Om frågeunderlaget om fysisk aktivitet använts får patenten även en utskrift av det resultatet. Vid behov får patienten också andra stödverktyg.

Dokumentation i COSMIC

Hälsosamtalet dokumenteras i COSMIC i ”Journalmall Hälsosamtal – Besök”

Bildspel: Så här dokumenterar du hälsosamtalet i COSMIC (ppt, nytt fönster)

Uppföljning

Om patienten vill ha stöd till förbättring ska vårdcentralen erbjuda uppföljning enligt Metodpärmen hos den som genomfört hälsosamtalet. Vid behov kan uppföljningen också göras av annan resursperson på vårdcentralen som tobaksavvänjare, matrådgivare, rådgivare för fysisk aktivitet, alkoholrådgivare, kurator eller läkare.

Mer information

Detta är en fördjupning till Riktade hälsosamtal

Uppdaterad: 2019-02-06
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv