Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Intensiv cancerrehabilitering

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Alla som har eller har haft någon form av cancer har möjlighet att ansöka om intensiv cancerrehabilitering hos en extern vårdgivare. Syftet med intensiv cancerrehabilitering är att få bearbeta konsekvenserna av sin cancersjukdom tillsammans med andra samt stärka och/eller återfå förlorad funktionsnivå. Rehabiliteringsbehoven kan vara av fysisk, psykisk, social och/eller existentiell karaktär, ofta med behov av samordning.

När intensiv cancerrehabilitering aktualiseras ska det ingå som en del i en rehabiliteringsplan. Andra rehabiliteringsalternativ inom Region Jönköpings regi kan vara aktuella. Dessa är bland annat olika typer av organiserade mötesplatser, bassängträning, lymfterapi, fatiguekurs samt andra behandlingar hos t.ex. fysioterapeut/sjukgymnast, lymfterapeut, arbetsterapeut, psykolog, dietist, logoped och/eller kurator. Behovet kan vara en enskild insats eller flera kombinerade. Behovsbedömningen avgör vad som är lämpligt.

Rehabiliterande insatser kan förebygga sena effekter genom att den externa vårdgivaren kan motivera till fungerande copingstrategier gällande livsstilsförändringar. Dessa kan exempelvis vara minskad stress, god kosthållning, motion, sunda relationer och sunda vanor.

Rehabiliteringen sker på annan ort, en eller två veckor, under ledning av kunnig personal i en stimulerande miljö.

Målgrupp - personer som har:

  • fyllt 18 år.
  • avslutat adjuvant/kurativ behandling (undantaget hormonbehandling).
  • kronisk cancer i tidig palliativ fas.
  • förutsättningar att tillgodogöra sig en intensiv rehabilitering samt i huvudsak vara ADL-mässigt självständig.

Personer med en belastande hemsituation prioriteras, t.ex. om det finns minderåriga barn eller andra nära anhöriga som kräver omsorg.

Ansökan och Intyg

Sökande (patient) fyller i ansökningsblankett om intensiv cancerrehabilitering

Ansökan om intensiv cancerrehabilitering (RJL 1135) (begränsad läsbehörighet, word, nytt fönster)

Ansökningsblankett finns på 1177.se under fliken intensiv cancerrehabilitering.

Läkare, sjuksköterska eller personal med rehabiliteringskompetens (exempelvis kurator, sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut) skriver intyg om sökandes rehabiliteringsbehov och målsättning med rehabiliteringsvistelsen. Intyget ska skrivas i Cosmic och finns i blankettbiblioteket under "intyg".   Intyget ska undertecknas och skickas till samordnare per post.

Intyg för intensiv cancerrehabilitering (RJL 1104) (begränsad läsbehörighet, word, nytt fönster)

Ansökningshandlingar skickas till: 

Samordnare
Anna-Lena Nordlund
Onkologkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

När ansökan och intyg inkommit skriver samordnare en anteckning i Cosmic om att ansökan inkommit med vidimering till den person som skrivit intyget. Samordnare skickar också ett svarsbrev till sökande om att beslut kommer fattas inom 2 månader.

Diagnostik och utredning

Behovsbedömning

Sökande ska vara i behov av mer intensiv rehabilitering i annan miljö, där behovet inte enbart kan tillgodoses inom Region Jönköpings län. Av ansökan ska framgå vilka rehabiliteringsaktiviteter den sökande har deltagit i tidigare. Bedömning om den sökande är i behov av mer intensiv cancerrehabilitering görs av intygsskrivaren. Behovet av intensiv cancerrehabilitering ska kunna härledas till cancersjukdom och/eller konsekvenser av behandlingen. Syftet är att stärka och/eller återfå förlorad funktionsnivå.

För att kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen på bästa sätt ska sökanden inte befinna sig i akut krisreaktion p.g.a. cancersjukdom eller av annan orsak.

Om det finns behov av sjukresor ska detta anges på intyget. Detta för att inte fördröja eller förhindra möjligheterna att ta sig till rehabiliteringsanläggningen.

Beslut

Beslut om intensiv cancerrehabilitering fattas av onkologläkare och samordnare. Den sökande informeras skriftligt om beslutet. Beviljat beslut skickas tillsammans med ett informationsbrev till sökanden. Vid avslag meddelas den sökande om att denna kan ansöka igen vid ett senare tillfälle. Sökanden ska även informeras om möjligheten att ansöka om fondmedel samt få information om annan rehabilitering som kan erbjudas inom Region Jönköpings län. Överklagan är inte möjlig eftersom beslutet grundas på en medicinsk bedömning.

Handläggare på onkologkliniken skriver en specialistvårdsremiss till utvald rehabiliteringsanläggning. Patientavgift är enligt gällande regler, f.n. 100 kr/dygn. Sökande har rätt till sjukresor enligt gällande regelverk. Resekostnader betalas av Region Jönköpings län enligt sjukresetaxan efter att kvitton samt intyg från rehabiliteringsanläggningen skickats till Jönköpings länstrafik.

Sjukskrivning

Ansökan kan ske oberoende om sökanden är sjukskriven eller inte. Förebyggande sjukpenning kan sökas från Försäkringskassan, helt eller delvis.

Uppföljning

  • Rehabiliteringsanläggning ska skicka utlåtande om behandlingsperioden till samordnare. Remissvar scannas in i Cosmic.
  • Samordnare kontaktar sökanden för uppföljning cirka en månad efter rehabiliteringsvistelsen.
  • Vid behov av fortsatt rehabilitering inom Region Jönköpings län ansvarar intygsskrivare för uppföljning enligt rehabiliteringsplan.

Fastställt: 2012-01-16

Reviderad: 2018-04-04

Giltigt till och med: 2020-04-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Onkologi och primärvård

Ansvarig grupp: Onkologi

Granskat av grupp: Onkologi

Kontaktperson för innehåll:

Anna-Lena Nordlund, Kurator, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Författare:

Uppdaterad: 2020-05-13
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv