Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kolit

Bakgrund

Inflammation i tjocktarmen kan ha ett flertal orsaker hos cancerpatienter såsom neutropen enterokolit (tyflit), virusgastroenterit, Clostridium difficile-infektion, cytostatika, strålbehandling och immunomodulerande läkemedel (se Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare).

Symtom

 • Diarré.

 • Buksmärta.

 • Blod i avföringen.

 • Tarmparalys.

 • Illamående/kräkningar.

 • Feber.

Inledande handläggning

Utredning:

 • Anamnes (duration, frekvens, färskt/svart blod, smärta, misstänkt föda, läkemedel).

 • Status inkl. rektalpalpation (palpationsömhet, tympanism, tarmljud, fekalom, faecesutseende).

 • Blodstatus, njurfunktion + elektrolyter, CRP ev. procalcitonin. 

 • Blododling vid feber.

 • Faecesodling/Clostridium difficile toxin. 

 • Ev. virusdiagnostik (norovirus, rotavirus).

 • DT-buk vid oklar diagnos eller uttalade symtom.

Åtgärder:

 • Vid immunoterapi: Ge kortison tidigt i form av Prednisolon 0,5–1 mg/kg. Grad av biverkan avgör dos. Kontakta behandlande enhet. (se Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare).

 • Kortison kan även övervägas vid genomgången strålbehandling.

 • Antibiotika vid sannolik/bevisad bakteriell infektion eller neutropen enterokolit.

 • Iv vätska vid misstanke om intorkning.

 • Ev. tarmvila vid uttalade symtom.

 • Kirurgbedömning vid behov.

Översikt fortsatt handläggning

Hos patienter som är gravt immunsupprimerade kan flera geneser misstänkas, exempelvis virus. Koloskopi med biopsi kan hjälpa vid differentialdiagnostik. I ovanliga fall kan tarmresektion alt. avlastande stomi krävas.

Mer information

Detta är en fördjupningssida till Akut onkologi.

Uppdaterad: 2019-04-10
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv