Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sjukgymnastiska riktlinjer - bedömningsteam ländryggsmärta

Patient med ländryggsmärta där remiss till ortoped kan vara aktuell, bör vara bedömd av multidisciplinärt team bestående av läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Målet är att rätt patient ska remitteras och att patient som remitteras ska vara väl utredd och förberedd och behandlad konservativt innan man överväger kirurgi.

Dessa patienter bör handhas av sjukgymnast med OMT steg 1-utbildning eller motsvarande. Detta motsätter inte att respektive sjukgymnast även utför den statustagning han/hon är van vid.

Remissvar

Målet är att distriktsläkare erhåller remissvar två veckor efter sjukgymnastbesök.

Remissvar ska innehålla

  • Sammanfattande bedömning av patientens besvär , besvärsorsak, fysisk förmåga (om möjligt enligt TIPPA)
  • Funktionsbedömning och aktuell syreupptagningsförmåga
  • Tidigare rehabinsatser cch effekt av dessa
  • Åtgärdsförslag, speciellt angående ytterligare sjukgymnastisk behandling innan kirurgi övervägs eller genomförs

Åtgärder kan vara:

  • Remittera direkt - ytterligare sjukgymnastisk intervention ej aktuellt i nuläget
  • Remittera direkt - sjukgymnastisk intervention under väntetiden till ortopeden
  • Avvakta remiss - prova sjukgymnastisk intervention under en viss tid

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv