Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Övrig ländryggsmärta - behandlingsriktlinjer

Konservativ behandling

FAKTA - smärta

Behandling via sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.

Operation

Operation är endast aktuellt i undantagsfall. Remiss till ortoped enligt remisskriterier för individuell bedömning.

Multidisciplinär smärtbehandling

(Ur vårdprgram 2001 SBU-rapport)

När det gäller behandling av långvariga ländryggsbesvär så finns det stark evidens för multidisciplinärt omhändertagande i smärtteam. Denna typ av team har uppvisat god effekt på långvariga ryggbesvär och är att rekommendera för att hjälpa denna patientgrupp. Dessutom finns stark evidens för ryggträning och manuell behandling.

Multidisciplinär smärtbehandling har visat sig vara effektiv när det gäller rehabilitering av långvariga, ospecifika ländryggbesvär. Rehabiliteringsprogrammen man studerat är främst olika typer av funktionsinriktade rehabiliteringsprogram. De vanligast förekommande yrkeskategorierna i dessa team är läkare, sjukgymnast, psykolog, kurator, arbetsterapeut och sjuksköterskor.

I majoriteten av studierna har olika former av kognitiv beteendeterapi ingått som en komponent i rehabiliteringen. Även när man studerar kognitiv beteendeterapi separat finns det måttlig evidens för att detta har effekt på långvariga ryggbesvär. Resultaten tyder på att ett framgångsrikt rehabiliteringsprogram bör vara funktionsinriktat och att någon form av kognitiv beteendeterapi bör ingå som en viktig komponent.

Denna rehabilitering kan med fördel bedrivas i primärvården eftersom detta är basen för behandling av denna patientgrupp. För att redan på det subakuta stadiet kunna motarbeta utvecklandet av långvariga besvär är det också viktigt med närheten till behandlande instans. Det är därför angeläget att det på flera vårdcentraler i landstinget ges möjlighet att bilda multidisciplinära rehabiliteringsteam som kan bygga upp ett nära samarbete med andra relevanta specialistenheter. Dessa team kan med rätt kompetens och samarbete ge en adekvat rehabilitering till patienter med långvariga ryggbesvär där risk för långvariga besvär och sjukskrivningar föreligger.

Vad gäller ryggträning är det vetenskapliga underlaget stort. Det finns stark evidens för att ryggträning är effektivare som behandlingsmetod än andra former av behandling den jämförts med. Det har också visat sig, men då med något lägre evidens, att olika metoder av ryggträning ger samma behandlingsresultat. Risken är därför liten att ordinera någon ”fel” ryggträning. Ett personligt anpassat träningsprogram utifrån de fynd som gjorts i anamnes och undersökning är således viktigt för patienter med långvariga ryggbesvär. Ett individuellt anpassat träningsprogram tillsammans med ett motiverande samtal med patienten är också att rekommendera eftersom detta ökar patientens följsamhet till behandlingen avsevärt.

Det finns även stark evidens avseende manuella behandlingsmetoders smärtlindrande korttidseffekter i jämförelse med placeboeffekt. Även i jämförelse med vanligt
omhändertagande av allmänpraktiker, sängläge, analgetika eller massage har manuell behandling måttlig effekt.

Sammanfattningsvis kan dock sägas att långvariga ryggbesvär är av så komplex natur och påverkar så många aspekter av individen och dess omgivning att flera professioner i samverkan är nödvändigt för att nå framgång i rehabiliteringen. Enligt internationella riktlinjer är huvudmålet för behandling av långvarig ländryggsmärta återgång i arbete eller normala aktiviteter.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ländryggsmärta

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv