Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Höftledsartros (Ännu ej fastställt)

Patientens perspektiv

En typisk patient med artros har en smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall. När patienten söker vård har besvären ofta tilltagit.

Vanliga händelser och utmaningar:

 • Patienten söker ofta vård sent i förloppet och får inte alltid adekvat diagnos eller behandling från start.

 • Det finns ett gap mellan patientens förväntningar på framförallt röntgen och operation och den vård som ska erbjudas enligt nationella behandlingsriktlinjer.

 • Patienten saknar ofta anpassat stöd för att kunna ansvara för sin egenvård eller veta när hen ska söka igen.

Vårdnivå och samverkan

Höftledsartros handläggs enligt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Primärvård

Patienter med misstänkt höftledsartros utreds och handläggs som regel i primärvården, som även har hand om bas- och tilläggsbehandling.

Vid misstanke om höftledsartros eller vid ospecifik höftsmärta triageras patienten i första hand till en fysioterapeut för vidare utredning och behandling.

Specialiserad vård

Remissindikationer till ortopedklinik för ställningstagande till proteskirurgi:

 1. Vilosmärta/sömnstörande smärta på typiska lokaler och/eller:

 2. Svår funktionsinskränkning (gångsträcka max 500 meter där smärta är begränsande faktorn).

 3. Patienten har påtagligt sänkt livskvalitet på grund av besvär enligt ovan.

 4. Ihållande besvär enligt ovan (3-6 månader).

 5. Röntgenundersökning (högst 6 månader gammal) bekräftar diagnosen.

 6. Patienten har en operationsönskan och uppfattas som medicinskt stabil.

Punkt 1-6 ska dokumenteras i remissen liksom uppgift om rökning, BMI och blodtryck.

Om patienten är rökare ska rökavvänjning påbörjas senast vid remittering.

Hjärt-, lung- och njurstatus ska vara optimerade och i aktuella fall kommenteras i remissen.

Kontraindikationer:

 • BMI >40 utgör kontraindikation för proteskirurgi och remiss bör då inte skickas.

 • BMI >35 utgör relativ kontraindikation och patienten kan remitteras under förutsättning att insatser för viktnedgång påbörjats.

För patienter med stora besvär kan i vissa fall en remiss för specialistbedömning vara aktuell även om kriterierna enligt ovan inte är uppfyllda. Det kan av och till vara nödvändigt med en specialistbedömning för patienter med stora besvär där konservativa åtgärder i primärvården inte ger effekt trots uppfyllda riktlinjer.

Bakgrund

Artros karaktäriseras av ledsmärta, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.

Riskfaktorer

 • Ledskada
 • Ålder över 45 år
 • Övervikt
 • Hereditet
 • Ensidig långvarig ledbelastning
 • Medfödda höftdysplasier/-luxationer

Utredning

Symtom

Typiska symtom är:

 • belastningssmärta i ljumsken eller på utsidan av höften med utstrålning ner mot knät 
 • igångsättningssmärta under de första minuterna när patienten reser sig och börjar gå
 • stelhet - morgonstelhet och stelhet efter vila som går över inom 30 min när patienten kommit igång
 • nedsatt funktion - svårigheter att gå eller att ta på strumpor
 • mekaniska besvär - upphakning och eller låsning som kan begränsa gångförmåga
 • i senare skede har patienten även vilosmärta, nattlig värk och hälta.

Typiskt för artros är smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Status

Typiska statusfynd är:

 • ändrat gångmönster och eventuellt hälta 
 • inskränkt rörelseomfång och smärta vid passiv inåtrotation, abduktion och flexion
 • krepitationer, låsningar och upphakningar kan förekomma
 • benlängdsskillnad kan förekomma.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt efter en sammanvägd bedömning av anamnes, symtom och status.

Sambandet mellan graden av ledförändring och symtom är svagt. Därför är det viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning.

Observera att radiologiska fynd som talar för artros inte utesluter differentialdiagnoser.

Artros i ett tidigt stadium medför inte ledförändringar som är synliga vid en röntgenundersökning, och därför kan avsaknad av röntgenfynd inte utesluta artros. Tidig röntgenundersökning, med avsaknad av röntgenfynd, kan därför leda till att diagnos och behandling fördröjs. En fördröjd diagnos är ofördelaktigt eftersom grundbehandling har bäst effekt tidigt i sjukdomsförloppet. Röntgenundersökning kan bli aktuell vid atypiska besvär eller inför remiss för ortopedisk bedömning för ställningstagande om kirurgisk åtgärd (proteskirurgi).

Var uppmärksam vid snabb klinisk försämring. I sällsynta fall kan leden förstöras snabbt. I sådant fall bör slätröntgen övervägas/utföras.

Bilddiagnostik

Standardundersökning är slätröntgen med belastade bilder i de fall röntgen är indicerat.

Radiologiska fynd som talar för artros är:

 • ledspringesänkning
 • osteofyter
 • ökad sklerosering och cystbildning i subkondrala benet.

Differentialdiagnoser

 • Trokantertendinit
 • Piriformissyndrom
 • Smärta i höften orsakad av ryggproblem
 • Trauma
 • Reumatoid artrit
 • Artriter som septisk artrit och reaktiv artrit
 • Osteonekros
 • Osteokondrit
 • Tumör

Vid känd tumörsjukdom och samtidig höftsmärta är skelettmetastas en viktig differentialdiagnos som bör utredas snabbt med slätröntgen.

Behandling

Handläggning vid behandling

Patienten får information om diagnosen höftledsartros, dialog kring förlopp, prognos, samt behandling. Behandling sker enligt behandlingspyramid och planeras och individanpassas utifrån patientens individuella behov och situation.

Grundbehandling har bäst effekt om den sätts in tidigt i artrossjukdomens förlopp och därför är det viktigt med tidig diagnostik även hos yngre patienter.

Träning förbättrar även förutsättningar för postoperativ rehabilitering.

Basbehandling utgörs av artrosskola och fysisk aktivitet. 

Vid fortsatt svåra besvär trots behandling enligt behandlingspyramiden kan kirurgi vara aktuellt. Det förutsätter att patienten genomfört artrosskola samt röntgats.

Kirurgi kan vara aktuellt vid:

 • oacceptabel smärta trots analgetika
 • grava vilo- och nattliga smärtor
 • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Fysioterapi

Fysioterapi vid artros innefattar individuellt anpassad, handledd träning hos fysioterapeut. Syftet är att stärka muskulaturen kring den drabbade leden.

Störst symtomlindring ses när patienten tränar, tillgodogör sig information om sjukdomen och, vid behov, minskar i vikt. Effekten är jämförbar med smärtstillande läkemedel. Träningen ger därutöver effekt på den fysiska funktionen.

Överväg fysioterapeutisk tilläggsbehandling om grundbehandling inte haft tillräcklig effekt, till exempel gånghjälpmedel eller käpp.

Fysisk aktivitet vid artros, FYSS (pdf)

Utbildning och stöd

Erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat:

 • allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
 • individuell träning och eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • vid behov stöd för viktminskning.

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare

Långvariga besvär kan behöva behandlas som långvarig nociceptiv smärta.

Kortisoninjektioner ska inte ges, behandlingen saknar effekt eller ger endast kortvarig smärtlindring.

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs höftledsplastik.

Sjukskrivning

Höftartros, Försäkringsmedicinska beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Klinisk uppföljning

Utvärdera fysioterapeutisk behandling genom funktionstester och självskattningsformulär samt genom BOA-registret, (görs av fysioterapeut).

Komplikationer

Komplikationer som kan uppstå i efterförloppet eller i anslutning till operationen är protesinfektion, luxation och lossning. Höftprotesopererade med misstänkt protesinfektion ska utan undantag remitteras akut till ortopedklinik.

Kvalitetsindikatorer

Punkt 2.2 i PSVF Höfledsartros, se Relaterad information.

 

Fastställt:

Reviderat:

Giltigt till och med:

Fastställt av: MPG ortopedi och primärvård

Ansvarig: Faktagrupp ortopedi

Kontakt om innehåll: Faktagrupp ortopedi

Uppdaterad: 2020-10-14
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv