Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hicka - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård. Kontakta enhet med kompetens i specialiserad palliativ vård om symtomlindring inte uppnås (VAS > 3).

Diagnostik och utredning

Ofrivillig, hastig och krampaktig sammandragning av mellangärdet med häftig inandning och påföljande tillslutning av struphuvudet. Vid inandningen och stämbandens snabba stängning uppstår det karakteristiska ljudet.

Orsaker

Lokal irritation av diafragmamuskeln eller nervus frenicus. Denna irritation kan t.ex. orsakas av gastrit, ulcus, hiatushernia, ventrikelretention, pleurit, pneumoni, lungcancer, perikardit, hjärtinfarkt, peritonit, subfrenisk abscess, pankreatit, buktumör, aortaneurysm, sarkoidos, gikt eller uremi.

Dessutom kan hickan orsakas av skador eller processer i centrala nervsystemet som MS och hjärntumörer, trombos i den basala hjärnartären, infarkt i hjärnstammen, hjärnblödning eller vid encefalit.

Utredning

Anamnes beträffande bröst-, buk- eller neurologiska symtom. Somatisk undersökning.
Uteslut åtgärdbara orsaker. 

Behandling

Behandling utifrån orsak, erfarenhet och andra symtom:

 • Metoklopramid kan ges om inte mekaniskt hinder föreligger, exempelvis peroralt 10 mg x 3 alternativt injektion intravenöst 5 mg/ml, 2 ml vid behov. Vid terapisvikt överväg avlastning av dilaterad ventrikel.  
 • protonpumpshämmare
 • Haloperidol peroralt 1 mg x 2 - 3 alternativt injektion subkutant 1 mg x 2
 • Betametason provas främst vid CNS-utlöst hicka, exempelvis Betapred peroralt 0,5 mg, 16 x 1 i engångsdos 
 • Baklofen peroralt 5 - 20 mg x 3
 • Gabapentin per oral 300 mg x 3
 • Buscopan eller Sandostatin kan ibland provas för lugnande effekt vid total ileus (ofta specialistnivå).

Vid terapisvikt, kontakta palliativ specialistvård.

Omvårdnad

Pröva först enkla åtgärder som att höja huvudändan, utlösa kräkreflex, dricka kallt vatten, hålla andan eller tillfälligt andas i en plastpåse. Att en kort stund andas i en plastpåse ökar koldioxidtrycket, vilket ibland kan bryta hickan.

Fastställt: 2009-10-28

Reviderad: 2019-11-12

Giltigt till och med: 2021-11-12

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Referenser

 • Regnard C. Dysphagia, dyspepsia and hiccup. In:Hanks G, Cherny N, Christiakis N, Fallon M, Kaasa S, Portenoy R, editors. Oxford textbook of Palliative medicine fourth edition.
  Oxford; Oxford University Press; 2004 p.825".
 • Smith HS, Busracamwongs A. Management of hiccups in the palliative care population. Am J Hosp Palliat Care. 2003 Mar-April; 20(2): 149-54
 • Tegeler ML, Baumrucker SJ. Gabapentin for intractable hiccups in palliative care. Am J Hosp Palliat Care. 2008 Feb-Mar;25(1):52-4
 • Treatment of chronic hiccups in cancer patients: a systematic review.
  Calsina-Berna A,García-Gómez G,González-Barboteo J,Porta-Sales J
  Palliative Care Service, Institut Català d´Oncolcogia, Univeristari de Bellvitge Hospital, L´Hospitalet de LIobregat, Barcelona, Spain. acalsina@iconcologia.net
  PMID:22891647 (PubMed - indexed för MEDLINE)
Uppdaterad: 2019-11-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv